“พล.อ.ประยุทธ์”กดปุ่มเดินรถไฟชานเมืองสายสีแดง

ผู้ชมทั้งหมด 663 

“พล.อ.ประยุทธ์” กดปุ่มเปิดเดินรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – รังสิต และช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน คิดราคาค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 12 บาท ค่าโดยสารสูงสุด 42 บาท

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการเดินรถโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – รังสิต และช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน ผ่านระบบออนไลน์ ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ว่า รถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – รังสิต และช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน ได้ดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดให้บริการประชาชนอย่างเต็มรูปแบบในเดือนพฤศจิกายน 2564 จากการที่รัฐบาลได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ

โดยเฉพาะการพัฒนาระบบขนส่งทางราง ซึ่งเป็นรูปแบบการเดินทางที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รัฐบาลได้ส่งเสริม ติดตาม มุ่งมั่น ผลักดันให้ระบบคมนาคมทางรางเป็นรูปแบบการเดินทางหลักของประเทศ ที่ผ่านมารัฐบาลได้เร่งพัฒนาระบบคมนาคมทางรางในทุกระดับมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตเมืองที่ช่วยยกระดับการเดินทางของประชาชนให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล บรรเทาปัญหาการจราจร รวมทั้งพัฒนารถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง การขนส่ง และโลจิสติกส์ การเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาค ขณะเดียวกันยังรักษาสภาพแวดล้อม ลดการใช้พลังงานของโลกไว้ด้วย

สำหรับสถานีกลางบางซื่อและโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง นอกจากจะเป็นทางเลือกให้ประชาชนสามารถเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครไปสู่ปริมณฑลได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมโอกาสต่อการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว รวมถึงสนับสนุนการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจตลอดแนวเส้นทาง

นอกจากนี้ ในระยะยาวจะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมและการขนส่งทางรางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน นับเป็นก้าวย่างสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของการพัฒนาระบบรางและการบริหารประเทศตามเป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งต่อไปจะได้เร่งรัดในพื้นที่ต่าง ๆ ในแต่ละภูมิภาคด้วย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของประเทศ นับเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและลดภาระค่าครองชีพในการเดินทาง ปัจจุบันการพัฒนาโครงข่ายการเดินทางด้วยระบบรางมีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับรถไฟชานเมืองสายสีแดงที่เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการประกอบด้วย รถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อ – รังสิต จำนวน 10 สถานี ได้แก่ สถานีกลางบางซื่อ จตุจักร วัดเสมียนนารี บางเขน ทุ่งสองห้อง หลักสี่ การเคหะ ดอนเมือง หลักหก และรังสิต ระยะทางรวม 26 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 25 นาที ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน จำนวน 3 สถานี ประกอบด้วย สถานีบางซ่อน บางบำหรุ และตลิ่งชัน ระยะทางรวม 15 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15 นาที

โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการฟรีจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 หลังจากนั้นจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีที่สุดในอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยคิดราคาค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 12 บาท ค่าโดยสารสูงสุด 42 บาท

ส่วนการเดินรถไฟสายสีแดง รฟท. มอบให้บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ รฟท. ที่มีประสบการณ์ในการเดินรถไฟฟ้ามามากกว่า 10 ปี เป็นผู้ให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงรถไฟสายสีแดง ในช่วงทดลองเปิดให้ใช้บริการจะเดินรถทุก 30 นาที ระหว่างเวลา 06.00 – 20.00 น. และทุก ๆ 15 นาที ในช่วงเวลาเร่งด่วน รวมเส้นทางละ 78 เที่ยวต่อวัน รองรับผู้โดยสารในช่วงบางซื่อ – รังสิต ได้ 1,710 คนต่อเที่ยว ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน ได้ 1,120 คนต่อเที่ยว ทั้งนี้ รฟท. ได้จำกัดจำนวนผู้โดยสารทุกประเภทในขบวนรถและสถานีไม่เกินร้อยละ 50 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการรักษาระยะห่าง และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19