ฟิทซ์ เรทติ้ง คงอันดับความน่าเชื่อถือ กฟผ. ที่ ‘BBB+’

ผู้ชมทั้งหมด 726 

ฟิทซ์ เรทติ้ง ประกาศอันดับความน่าเชื่อถือของ กฟผ. คงที่ไว้ที่ระดับ ‘BBB+’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ ซึ่งเทียบเท่ากับอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ สะท้อนถึงความเป็นผู้นำในธุรกิจไฟฟ้าของประเทศและสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของ กฟผ. 

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ฟิทซ์ เรทติ้ง (Fitch Ratings) ได้ประกาศผลการทบทวนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ กฟผ. ในระดับสากล (International Credit Rating) ปี 2565 อยู่ที่ระดับ ‘BBB+’ ซึ่งเป็นระดับเทียบเท่ากับอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย และให้มุมมองความน่าเชื่อถือ (Outlook) ของ กฟผ. อยู่ในระดับมีเสถียรภาพ (Stable) มาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมองว่า กฟผ. ยังมีความเข้มแข็งทางการเงินอยู่ในระดับที่ดี แม้จะประสบปัญหาสภาพคล่องเนื่องจากต้องรับภาระค่า Ft แทนประชาชนตามนโยบายรัฐบาลไปก่อน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กฟผ. ยังมีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบการผลิตและจัดหาไฟฟ้า รวมทั้งระบบส่งในภาพรวมของประเทศเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในประเทศไทย

สำหรับผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสากลนั้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงความแข็งแกร่งและมั่นคง รวมถึงความสามารถในการชำระหนี้ และการบริหารสภาพคล่องทางการเงินของ กฟผ. ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการระดมทุนในตลาดเงินทุนทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศเพื่อนำไปใช้ในการลงทุนโครงการต่าง ๆ ในอนาคตและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพขององค์การ รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นทางด้านเครดิตของ กฟผ. ให้แก่คู่ค้าอีกด้วย ซึ่งการที่ กฟผ. ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสากลอยู่ที่ระดับ BBB+ มาตั้งแต่ปี 2563 สะท้อนถึงความน่าเชื่อถือขององค์การในระดับนานาชาติ