“มนพร” มอบรางวัล Safety Awards ย้ำให้ทุกหน่วยงานช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม

ผู้ชมทั้งหมด 947 

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวแสดงความยินดีกับสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันหรือ IESG ว่า การมอบรางวัลให้กับเรือดีเด่นด้านความปลอดภัยกับเรือบรรทุกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมดีเด่น 3 ปีซ้อน (ปี 2564-2566) จำนวน 4  ลำ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สอดคล้องกับพันธกิจของกระทรวงคมนาคม ที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุนเพื่อสร้างค่านิยมที่เหมาะสมของผู้ใช้ระบบขนส่ง และพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบการกระทรวงคมนาคม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งในประเทศไทย ทั้งการขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ (13 ธันวาคม 2566 ) ถือเป็นความภาคภูมิใจ ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน แสดงให้เห็นว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศไทย ที่ได้ปฏิบัติงาน โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของหน่วยงาน และต่อผู้อื่น

นางมนพร กล่าวต่อว่า เป็นที่ทราบกันดีในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน หรือ IESG ได้รณรงค์ และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย มาโดยตลอด รวมถึงงานรณรงค์ เพื่อเสริมสร้างและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการมอบรางวัลความปลอดภัยให้กับหน่วยงาน  ได้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่น ของสมาคม IESG ที่จะเสริมสร้างความร่วมมือของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน และกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจร่วม ในการยกระดับมาตรฐาน การจัดการเพื่อความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ให้พัฒนาไปสู่มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับในเวทีต่างประเทศ

“มีความเชื่อมั่นว่า การมอบรางวัลในครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน รวมทั้งผู้ที่ได้รับรางวัล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานทั้งต่อหน่วยงาน ต่อสังคม และประเทศชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่แหล่งน้ำ เพื่อลดผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยและของโลก  อันจะเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างจิตสำนึกที่แสดงให้เป็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน” นางมนพร กล่าว