“มนพร” หารือ ADB ผลักดันนโยบายการใช้รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าสู่การคมนาคมที่ยั่งยืน

ผู้ชมทั้งหมด 245 

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้นายอานุช เมธา (Mr. Anouj Mehta) Country Director ประจำประเทศไทยของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เข้าพบและหารือถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแผนการใช้รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า โดยมีนายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสรพันธ์ คุณากรวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมหารือ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

นางมนพร กล่าวว่า ที่ผ่านมา ADB มีความร่วมมือกับกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทในการให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยโดยอนุมัติเงินกู้สำหรับการปรับปรุง ขยายช่องจราจร ประเด็นด้านความปลอดภัยทางถนน และความร่วมมือด้านการให้ความช่วยเหลือต่อโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย เช่น การพัฒนาท่าอากาศยาน การพัฒนาทางหลวง การพัฒนาระบบรถไฟในเมือง รถไฟระหว่างเมืองและรถไฟความเร็วสูง เป็นต้น และที่สำคัญคือการผลักดันเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสำหรับรถโดยสารสาธารณะ (EV Bus) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบคมนาคมขนส่งเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ซึ่งการหารือครั้งนี้ ADB ได้มีการนำเสนอการปรับเปลี่ยนรถโดยสารเป็นรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการช่วยเหลือสนับสนุนในการรองรับระบบรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า การริเริ่มนำระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมืองหลักต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยจะมีการพัฒนาร่วมกันกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรต่อไป

นางมนพร กล่าวด้วยว่า กระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญในการผลักดันนโยบายและเดินหน้าโครงการที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งให้สะอาดและยั่งยืน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส่งให้ได้มากที่สุด พร้อมกับใช้เทคโนโลยีในการให้บริการและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น และเพื่อสนับสนุนการสร้างระบบการคมนาคมที่ยั่งยืน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีโครงการจัดหาเช่ารถโดยสาร EV Bus จำนวน 1,250 คัน โดยจะมีระบบที่สามารถชำระค่าโดยสารผ่าน Application ซึ่งคาดว่าจะได้รับรถโดยสาร EV Bus ครบทั้งหมดในปี 2569