“มนพร” เร่งกรมเจ้าท่าหารือผู้ประกอบการเรือภัตตาคาร หนุนเปิดบริการกลางวัน

ผู้ชมทั้งหมด 15,412 

“มนพร” รมช. คมนาคม สั่งกรมเจ้าท่า หารือร่วมผู้ประกอบการเรือภัตตาคาร พร้อมผลักดันการท่องเที่ยวช่วงกลางวันในแม่น้ำเจ้าพระยา หวังเป็นกลไก soft power ท่องเที่ยวทางน้ำ

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) เป็นประธานในการประชุมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเวลากลางวันของเรือภัตตาคาร พร้อมด้วยนายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการเรือภัตตาคารและผู้ประกอบการเรือภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมวิสูตรสาครดิษฐ์ ชั้น 4 อาคาร 162 ปี กรมเจ้าท่า

การประชุมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ รมช. มนพรฯ ในการส่งเสริม สนับสนุน การส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล โดยจะผลักดันให้การท่องเที่ยวทางน้ำเป็นกลไก soft power ในการดึงดูดการท่องเที่ยว ตาม วัตถุประสงค์ในการ เพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของผู้ประกอบการเดินเรือเพื่อการท่องเที่ยวในลำน้ำเจ้าพระยา อย่างบูรณาการหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว สมาคมเรือไทย ผู้ประกอบการเดินเรือ  ในการดึงดูดให้เกิดผลในการสร้างขีดความสามารถกและเพิ่มนักท่องเที่ยวในลำน้ำ 

พร้อมส่งเสริมการค้า การบริการ ให้ชุมชนที่มีท่าเรือ  สามารถการเข้าถึงของนักท่องเที่ยว ด้วยการค้า  การบริการ ที่ประชาชนตลอดสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ กระทรวงคมนาคมจึงรับนโยบายในการพัฒนาและส่งเสริมเพื่อเป็นการต่อยอดและดึงดูดนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวทางน้ำ พร้อมรับชมทัศนียภาพริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงเวลากลางวันที่มีความสวยงามแตกต่างจากยามค่ำคืน

โดยการประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นการหารือร่วมกับผู้ประกอบการที่ให้บริการเรือภัตตาคารในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมรับฟังความคิดเห็น แนวทาง ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดเป็นรูปธรรมและสอดคล้องตามนโยบายภาครัฐและกระทรวงคมนาคม โดยภายหลังการประชุมหารือฯ กระทรวงคมนาคมและกรมเจ้าท่าจะบูรณาการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมและต่อยอดการท่องเที่ยวทางน้ำของเรือภัตตาคารถึงแนวทางการให้บริการในช่วงเวลากลางวัน เพื่อเพิ่มทางเลือกแก่นักท่องเที่ยว พร้อมพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวทางน้ำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามโครงการ “ราชรถยิ้ม” ในการสร้างรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จากการท่องเที่ยวทางน้ำได้ทั้งในช่วงกลางคืนและกลางวันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป