“มูบาดาลา ปิโตรเลียม” สนับสนุนการเรียนรู้เรื่องทะเล

ผู้ชมทั้งหมด 625 

บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่อาบูดาบีและเป็นผู้สำรวจและผลิตน้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติในระดับสากลได้ร่วมกับสำนักงานสภาความมั่ นคงแห่งชาติและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามและถอดบทเรียนผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนเรื่องทะเลและมหาสมุทรในสถานศึกษา

โดยบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัดยังได้ร่วมส่งมอบสื่อการเรียนการสอนและคู่มือการสอนเรื่องเขตทางทะเลของประเทศไทย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลสำหรับบุคลากรทางการศึกษาสำหรับเยาวชน

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีพลเรือเอกจุมพล ลุมพิกานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นหัวหน้าคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน ลงพื้นที่ติดตามและถอดบทเรียนผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนเรื่องทะเลและมหาสมุทรในสถานศึกษานำร่องพื้นที่ภาคตะวันออก ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 เมื่อเร็ว ๆ นี้

นายราเชด อัลบลูชิ ประธานบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เราได้ให้การสนับสนุนและแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นนับเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ เราจึงรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เยาวชนตระหนักรู้ และเห็นความสำคัญในการดูแลปกป้องมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล ทั้งนี้เรามีความตั้งใจที่จะดำเนินโครงการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาประเทศไทยอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ หลักสูตรการเรียนการสอนดังกล่าวประกอบไปด้วยเรื่องเขตทางทะเล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเรื่องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยเบื้องต้นได้ใช้ประกอบการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในพื้นที่นำร่อง 22 จังหวัดชายทะเล และกรุงเทพฯ  โดยจากผลการใช้หนังสือฯ ประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษา นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้เข้าใจเกี่ยวกับทะเล และทำให้ตระหนักรู้ และเห็นความสำคัญในการดูแลปกป้องทะเล