มูลนิธิใบไม้ปันสุข บางจากฯ จัดโครงการ “อ่านเขียน เรียนสนุก ปั้นเด็กจิ๋ว เป็นเด็กแจ๋ว” อบรมครูป.1 ทั่วประเทศ

ผู้ชมทั้งหมด 505 

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกรรมการมูลนิธิใบไม้ปันสุข เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “อ่านเขียน เรียนสนุก ปั้นเด็กจิ๋ว เป็นเด็กแจ๋ว” รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 จัดโดยมูลนิธิใบไม้ปันสุข ในระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี คุณครูก้อย – ในดวงตา ปทุมสูติ จากศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรม เป็นวิทยากรผู้ดำเนินการอบรมแก่คณะครูในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จาก 51 โรงเรียนในทุกภาคทั่วประเทศ กว่า 150 คน เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสอน พร้อมแนวทางการจัดห้องเรียน การวัดพื้นฐานทักษะภาษาไทยของนักเรียน เป็นต้น เพื่อให้การบริหารจัดการการเรียนการสอนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

มูลนิธิใบไม้ปันสุขก่อตั้งขึ้นโดยบริษัท บางจากฯ มีภารกิจหลักคือการพัฒนาเยาวชนในด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการพาประเทศไปสู่ข้างหน้า โดยโครงการ “อ่านเขียน เรียนสนุกฯ” เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ UNSDG ในด้าน Quality Education ด้วยการสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเยาวชนของชาติ และในปีนี้ มูลนิธิฯ ได้รับสมัครพนักงานบางจากฯ ร่วมเป็นพี่เลี้ยงอาสาประจำโครงการ ทำหน้าที่พี่เลี้ยง ให้คำปรึกษาและติดตามผลงานของครูที่เข้าร่วมโครงการด้วยวิธีออนไลน์ เมื่อครูนำกระบวนการสอนที่ได้เรียนรู้จากการอบรมไปใช้ในการเรียนการสอน อีกด้วย