รฟท. จับมือ กฟภ. ติดตั้ง Solar Rooftop สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ขนาด 3 MW

ผู้ชมทั้งหมด 414 

รฟท. จับมือ กฟภ. เดินหน้าโครงการจัดการพลังงานในองค์กร ด้วยระบบดิจิทัล นำร่องติดตั้ง Solar Rooftop สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ 3 เมกะวัตต์ หวังช่วยลดค่าไฟฟ้า 15%

เมื่อวันที่ (9 สิงหาคม 2566) เวลา 15.00 น. นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการพลังงานในองค์กร ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platform) ระหว่าง การรถไฟแห่งประเทศไทย กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และนายสมปอง ดำรงอ่องตระกูล รองผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมด้วย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม คณะผู้บริหารการรถไฟฯ คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุมราชรถสโมสร อาคารราชรถสโมสรห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวงคมนาคม

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการ รฟท. เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platform) ระหว่าง การรถไฟฯ กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครั้งนี้ ถือเป็นการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการผลักดันการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน  ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดมลพิษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันศึกษาแนวทางการบริหารจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล นำเทคโนโลยีสมัยใหม่และดิจิทัลแพลทฟอร์ม มาปรับใช้ในการบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาวะการใช้งานของการรถไฟ ฯ อันจะก่อให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และช่วยลดภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน

ทั้งนี้ ในระยะเริ่มต้น การรถไฟฯ จะใช้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และพื้นที่ระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเป็นสถานีต้นแบบเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์ พร้อมกับมีการสำรวจ ออกแบบ กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน คุณสมบัติอุปกรณ์ การจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่ที่มีประสิทธิภาพ และนำนวัตกรรมสมัยใหม่มาปรับใช้อย่างเหมาะสม เช่น ระบบติดตามผลการผลิตไฟฟ้า หรือ Monitoring System การอ่านค่าหน่วยการผลิตไฟฟ้าจากระบบ Solar Rooftop แบบ Realtime ซึ่งช่วยให้สามารถกำหนดเป้าหมายการใช้ปริมาณไฟฟ้าได้ทำให้องค์กรลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ มีภาระค่าไฟฟ้าประมาณ 10-20 ล้านบาทต่อเดือน ดังนั้น เชื่อว่า เมื่อมีการติดตั้ง Solar Rooftop จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลงอย่างน้อย 15% 

“ประโยชน์ที่ได้รับจากความร่วมมือครั้งนี้ นอกจากก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังช่วยลดงบประมาณการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า และสามารถนำข้อมูลที่ได้มา วิจัยพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสามารถขยายผลไปใช้ยังสถานีรถไฟอื่นๆ ทั่วประเทศได้ในอนาคต”

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ รฟท. กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญ ที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของการรถไฟฯ ในการนำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้พัฒนาการบริหารจัดการพลังงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ หลังจากก่อนหน้านี้ได้นำรถจักรพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่  ระบบ EV on Train มาทดลองเปิดใช้ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งสู่ความยั่งยืนทางด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนให้เกิดขึ้นในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม