รฟฟท.เผยผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อรถไฟสายสีแดง

ผู้ชมทั้งหมด 359 

รฟฟท.เผยผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อรถไฟสายสีแดง ระบุผู้ใช้บริการเชื่อมั่นอย่างมากมีแนวโน้มผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมปรับปรุงยกระดับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า บริษัทฯ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้าโพล) ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงทุกสถานี ปรากฏว่าจากคะแนนเต็ม 5 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านการให้บริการ 4.48, ด้านความปลอดภัย 4.43, ด้านความน่าเชื่อถือต่อความตรงต่อเวลา ความถี่ และคุณภาพในการเดินรถไฟฟ้า 4.30, ด้านการประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูล 4.38, ด้านคุณภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีและภายในขบวนรถ 4.40 และด้านเหรียญโดยสาร/บัตรโดยสาร และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 4.25

โดยผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงในด้านต่างๆ อยู่ในระดับพึงพอใจมากนั้น แสดงให้เห็นว่าผู้โดยสารมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงมากยิ่งขึ้น และในปัจจุบันยังมีจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละวันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯจะรวบรวมข้อมูล และความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบาย และมาตรการต่างๆ เพื่อยกระดับการให้บริการ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะมาตรฐานการให้บริการที่บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติมาตลอด  จากการผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ขอบเขตการปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้า ความปลอดภัย และวิศวกรรมซ่อมบำรุง จากหน่วยรับรอง Bureau Veritas (BV) ซึ่งบริษัทฯ ขอให้คำมั่นว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัยสูงสุด เมื่อใช้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง