รฟม. จัดฝึกอบรมพัฒนาความรู้ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ผู้ชมทั้งหมด 4,532 

รฟม. จัดฝึกอบรมพัฒนาความรู้ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ส่งเสริมให้พนักงานเป็นผู้มีจิตสาธารณะ พร้อมช่วยเหลือประชาชน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดฝึกอบรมพัฒนาความรู้ และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) เนื่องในโอกาสกระทรวงคมนาคมครบรอบ 111 ปี โดยมีนายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม. เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว และมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย รฟม. เป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งการฝึกอบรมประกอบไปด้วย 1. การฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 2. การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และ3. กิจกรรมถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสำนักงาน โดยพนักงาน รฟม. ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกส่วนงานเข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ การจัดฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายใน รฟม. มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน และได้รับการฝึกซ้อม การพัฒนาทักษะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือประชาชน กรณีเหตุฉุกเฉิน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ และเพื่อปลุกจิตสำนึกในการทำความดี การเป็นผู้มีจิตสาธารณะของเจ้าหน้าที่รัฐ สร้างความประทับใจ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่รัฐต่อประชาชน ติดตามข้อมูลข่าวสารของ รฟม. ได้ที่ www.mrta.co.th หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044 “รฟม. ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”