รฟม.จับมือกฟน.ติดตั้งSolar Rooftop 515.20 kWp

ผู้ชมทั้งหมด 403 

รฟม. จับมือ กฟน. เดินหน้าติดตั้ง Solar Rooftop ภายในอาคารสํานักงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด สร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า รฟม. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของ การอนุรักษ์และใช้พลังงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในการเข้าร่วมโครงการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อสนับสนุนการศึกษาแนวทางการดําเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนด้วยระบบ Solar Rooftop ซึ่งเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ รัฐวิสาหกิจ ของทั้งสองหน่วยงานได้

โดยรฟม. และ กฟน. ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน และ สัญญาให้บริการติดตั้งระบบอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงาน จะร่วมมือกันดําเนินการติดตั้ง Solar Rooftop ภายในบริเวณพื้นที่สํานักงาน รฟม. จํานวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณหลังคาลานจอดรถอเนกประสงค์ และบริเวณหลังคาจอดรถพนักงาน ขนาดกําลังผลิตติดตั้งรวม 515.20 kWp และคาดว่าจะสามารถดำเนินการติดตั้ง Solar Rooftop ภายในปี 2565

สำหรับการดำเนินติดตั้ง Solar Rooftop นั้นจะช่วยประหยัดพลังงานภายในหน่วยงานและสามารถลด ค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าของหน่วยงานได้ประมาณร้อยละ 30 อีกทั้งยังเป็นส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดจากพลังงาน แสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในการประหยัดพลังงานและสร้างความมั่นคง ด้านพลังงานของประเทศ