รฟม. จับมือ ม.มหิดล – อัลสตอม ร่วมพัฒนานวัตกรรมด้านรถไฟฟ้า  

ผู้ชมทั้งหมด 217 

รฟม. จับมือ ม.มหิดล – อัลสตอม (ประเทศไทย) ร่วมพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สู่การนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดด้านระบบราง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (19 มีนาคม 2567) นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นายธนภัทร์ วานิชานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อัลสตอม (ประเทศไทย) จำกัด นายโยฮัน เลวาสเซอร์ และนางสาววลัยพร ลีลาวรรณี กรรมการบริษัท ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (TRIPARTITE  MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.

นายภคพงศ์ กล่าวว่า รฟม. ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้สนับสนุนการดำเนินงาน โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการฯ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีองค์ความรู้เชิงประจักษ์ด้านระบบราง และภาคอุตสาหกรรม บริษัท อัลสตอม (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบรางทั้งในระดับประเทศและสากลจะช่วยผลักดันให้ รฟม. ก้าวสู่เป้าหมายในการพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดนวัตกรรมด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในสังคม ตลอดจนเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม ในการบูรณาการทางวิชาการและร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ สู่การนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดด้านระบบรางต่อไป

นายธนภัทร์ กล่าวว่า ทางคณะฯ ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยด้านระบบราง เนื่องจากเล็งเห็นว่า การขนส่งทางรางเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่สำคัญของประเทศ โดยการนำระบบขนส่งทางรางมาใช้ในระบบขนส่งมวลชนจะช่วยให้คนไทยได้ใช้บริการระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ทางคณะฯ จึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มสาขาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง พร้อมทั้งเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อส่งเสริมงานวิชาการและงานวิจัยในด้านระบบขนส่งทางราง ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีของทางคณะฯ ในการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดงานวิจัยในอนาคตร่วมกัน

ด้านนายโยฮัน กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ มีความพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมระบบราง สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ รวมถึงการพัฒนาและยกระดับบุคลากรของทุกฝ่าย ให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญทางเทคนิคระบบราง เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว ทั้ง 3 หน่วยงาน จะให้ความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการบูรณาการทางวิชาการ และการนำองค์ความรู้ด้านระบบรางไปใช้ประโยชน์สูงสุดร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และ เฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044