รฟม. ต้อนรับทอท. ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ รฟม.

ผู้ชมทั้งหมด 328 

นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมดูงานจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ รฟม. ซึ่งได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น 3 ปีซ้อน ในปี พ.ศ.2562 – 2564

ในโอกาสนี้ รฟม. ได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมการดำเนินงานของศูนย์ฯ พร้อมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เช่น การบริหารจัดการศูนย์ฯ แนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาศูนย์ฯ ตามเกณฑ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้หรือเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนต่อไป

สำหรับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ รฟม.ได้ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้บริการประชาชนตามหลักการ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้ที่ศูนย์ราชการสะดวก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 175 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือเว็บไซต์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ http://www.oic.go.th/infocenter6/603/ หรือช่องทางออนไลน์ที่ Line@mrtacontactcenter และ Call Center 0 2716 4044 ในวันและเวลาราชการ “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”