รฟม. นำทีม Green Office Hero ร่วมเก็บขยะในคลองลาดพร้าว รวมจำนวน 2,526 กิโลกรัม

ผู้ชมทั้งหมด 115 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรม Green Office Hero ประจำปี 2567 นำกลุ่มพนักงาน Green Office Hero จำนวน 25 คน ศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะ จากมูลนิธิ TerraCycle Thailand ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ดำเนินการด้านการกำจัดขยะในคลองเขตกรุงเทพมหานคร และร่วมกันเก็บขยะในคลองลาดพร้าว ได้จำนวน 2,526 กิโลกรัม

ทั้งนี้ กิจกรรม Green Office Hero เป็นกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ รฟม.ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้บุคลากรของ รฟม.ตระหนักและเห็นความสำคัญของการลดใช้พลังงาน ลดขยะและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อร่วมเป็นส่วนหนี่งในการลดภาวะก๊าซเรือนกระจก โดยกลุ่ม Green Office Hero จะต้องนำความรู้ที่ได้ไปจัดทำเป็นโครงการรณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงาน รฟม. สู่สังคม Zero Waste ต่อไป ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “รฟม. ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”