รฟม. บรรยายให้ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่บุคลากร มุ่งสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร

ผู้ชมทั้งหมด 363 

วันนี้ (6 ตุลาคม 2566) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบรามการทุจริต โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การป้องกันและการต่อต้านการทุจริต – หลักคิดและแนวปฏิบัติระดับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีคณะกรรมการ รฟม. ผู้บริหาร และพนักงาน รฟม. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.

โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ รฟม. ตามแผนวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 – 2570 ในเรื่องการปฏิบัติรูปองค์กรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคงและมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรของ รฟม. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในเรื่องการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล กฎหมาย และจริยธรรม รวมถึงสามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ เพื่อสร้างให้ รฟม. เป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีธรรมาภิบาล เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของประชาชนต่อไป

ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “รฟม. ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”