รฟม. ปรับปรุง TOR รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ เปิดรับฟัง 28 ต.ค.- 1 พ.ย.

ผู้ชมทั้งหมด 599 

รฟม. เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา (ร่าง TOR) สำหรับการประกวดราคานานาชาติ (International Competitive Bidding: ICB) ในการก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (e-GP) และเว็บไซต์ของ รฟม. เพื่อเปิดโอกาสให้สาธารณชนและ

ผู้ประกอบการเสนอแนะ วิจารณ์ร่าง TOR ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

โดยมีผู้ให้ความคิดเห็นต่อร่าง TOR รวม 9 ราย และมีข้อสังเกตของคณะผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) นั้นรฟม. พิจารณาแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อสังเกตของคณะผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) รวมทั้งให้การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ รฟม. และสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้

รฟม. จึงได้ดำเนินการปรับปรุงร่าง TOR และจะเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (ร่าง TOR) สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (e-GP) และเว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th ทั้งนี้ รฟม. ได้เปิดให้สาธารณชนและผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นต่อร่าง ToR ได้ในระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2564  

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เป็นโครงการรถไฟฟ้าที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างนนทบุรี กับกรุงเทพมหานครฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี รวมถึงสมุทรปราการ เข้าด้วยกัน มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.6 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 13.6 กิโลเมตร 10 สถานี และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 10 กิโลเมตร 7 สถานี โดยมีแผนจะเริ่มดำเนินงานก่อสร้างในปี 2565 และเปิดให้บริการในปี 2570