รฟม. รับมอบรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2565

ผู้ชมทั้งหมด 753 

นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. เข้ารับมอบรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2565 จาก นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งรางวัลดังกล่าว สถาบันไทยพัฒน์ พิจารณามอบให้แก่บริษัทจดทะเบียน/หน่วยงานที่เป็นองค์กรสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainbility Disclosure Community: SDC) ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะในรูปแบบต่างๆ

ทั้งนี้ รฟม. มีการเผยแพร่รายงานความยั่งยืนประจำปีมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ได้รับกิตติกรรมประกาศ (Sustainability Disclosure Acknowledgement) ต่อมาในปี 2563 และ 2564 ได้รับประกาศเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Recognition) และปีปัจจุบัน 2565 นี้ นับเป็นครั้งแรกที่ รฟม. ได้รับรางวัลในระดับสูงสุดคือ รางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award) อันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสื่อสารผลการดำเนินงานของ รฟม. อย่างครอบคลุมทุกมิติความยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี จนมีพัฒนาการตามลำดับขั้น ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044