รฟม. รับมอบรางวัล “ชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่า” ในงาน DIGI DATA AWARDS ประจำปี 2565

ผู้ชมทั้งหมด 397 

วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2565) นายสมคิด ลีลิตธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. เข้ารับมอบรางวัล “ชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่า” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนมอบ ณ ห้อง The Grand Arnoma โรงแรม Arnoma Grand Bangkok ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าว สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล ได้พิจารณามอบให้แก่หน่วยงานที่เปิดเผยชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ได้เป็นอย่างดีในปี 2565 สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ DIGI DATA AWARDS ที่ต้องการกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลภายใต้แนวคิด “Data Driven Organization”

ในโอกาสนี้ ผู้แทน รฟม. ยังได้ร่วมรับฟังการเสวนาภายในงาน DIGI DATA AWARDS ซึ่งเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งต่อการที่ รฟม. จะได้นำมุมมองและประสบการณ์จากหน่วยงานอื่นๆ มาปรับใช้ในการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลภารกิจของ รฟม. และข้อมูลโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม. เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่สาธารณชน ตลอดจนคำนึงถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”