รฟม. ร่วมประกาศเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก 1 ล้านตัน CO2 ภายในปี 66

ผู้ชมทั้งหมด 631 

รฟม. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนประกาศเป้าหมายใหม่ ‘MISSION 2023’ มุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก 1,000,000 ตัน CO2 ภายในปี 66 มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม.เข้าร่วมประกาศเป้าหมายใหม่ ‘MISSION 2023’ ผนึกกำลังมุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก 1,000,000 ตัน CO2 สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งจัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์

สำหรับหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เข้าร่วม ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และรฟม. เพื่อร่วมกันประกาศเป้าหมายใหม่ ลดก๊าซเรือนกระจก 1,000,000 ตัน CO2 ภายในปี 2566 และมีส่วนร่วมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามนโยบายของภาครัฐต่อไป

ทั้งนี้ รฟม.ได้ริเริ่มโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกมาตั้งแต่ปี 2552 โดยปัจจุบันโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม. อยู่ในแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ.2564-2573 สาขาคมนาคมขนส่ง ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ซึ่งจากการคำนวณปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) มีปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2563  ประมาณ 30,398 และ 1,320 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าตามลำดับ

รวมถึงมีโครงการ Green Office เพื่อรณรงค์ให้พนักงานลดการใช้พลังงาน ลดขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ผ่านการนำหลัก 3R ซึ่งได้แก่ Reuse การใช้ซ้ำ Reduce การลดการใช้ และ Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่ง รฟม. ได้รับประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการประเมินว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้จำนวน 245 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ผ่านการดำเนินโครงการ Green Office ประจำปี 2562 – 2563

โดยสามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม.www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม.โทร. 0 2716 4044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”