รฟม. ศึกษาดูงานด้านมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก กฟน. เขตคลองเตย

ผู้ชมทั้งหมด 248 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร และเจ้าหน้าที่ รฟม. เข้าเยี่ยมชมศูนย์ราชการสะดวกของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เขตคลองเตย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2566 ในระดับก้าวหน้า โดยมี นายชนะ แววบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง การไฟฟ้านครหลวงเขต ให้การต้อนรับ ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ เขตคลองเตย

สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ รฟม. มีความตั้งใจที่จะศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานของ รฟม. และเป็นแนวทางในการพัฒนางานบริการของศูนย์ราชการสะดวก รฟม. รวมถึงยกระดับการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนต่อไป ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “รฟม. ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”