รฟม. องค์กรสีเขียว จัดกิจกรรม Green Office Hero ประจำปี 2566

ผู้ชมทั้งหมด 790 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรม Green Office Hero ประจำปี 2566 นำพนักงานที่ได้รับคัดเลือกเป็น Green Office Hero เข้ารับการอบรมและเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะภายในองค์กร การอนุรักษ์พลังงาน และการลดก๊าซเรือนกระจก จากโครงการ Chula Zero Waste สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งอบรมด้านการสร้างคุณค่าจากขยะภายในสำนักงาน โดย Wishulada ศิลปินนักสร้างสรรค์จากขยะ และศึกษาดูงานด้านการแปรรูปขยะพลาสติกเพื่อนำไปเป็นสินค้า จาก Qualy Design Space

ทั้งนี้ กิจกรรม Green Office Hero เป็นกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ รฟม.ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้บุคลากรของ รฟม. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการลดใช้พลังงาน ลดขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อร่วมเป็นส่วนหนี่งในการลดภาวะก๊าซเรือนกระจก โดยคัดเลือกพนักงาน รฟม. ให้เป็นตัวแทนเข้ารับการอบรมการอนุรักษ์พลังงานและการลดภาวะก๊าซเรือนกระจก กับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ภายในองค์กร และนำไปจัดทำเป็นโครงการทดลอง เพื่อช่วยในการจัดการปัญหาขยะ ใน รฟม. และนำเสนอในนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม Now for Future ต่อไป ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044