รฟม. อบรมให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ให้นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที

ผู้ชมทั้งหมด 229 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที ซึ่งเป็นโรงเรียนตามแนวสายทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน)

โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง – กู้ภัย รฟม. เป็นวิทยากรในการอบรมเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (Cardiopulmonary Resuscitation : CPR) การใช้เครื่องกระตุกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator: AED) และการฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริงในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ให้แก่ชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044