รฟม. เข้ารับรางวัล Social Value Leader AWARD 2020

ผู้ชมทั้งหมด 1,158 

วันนี้ (30 กันยายน 2563) นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. เข้ารับรางวัล Social Value Leader AWARD 2020 พร้อมขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษบนเวที ในหัวข้อ “บทบาทของ รฟม. กับการขับเคลื่อนสังคมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ” ในงาน Social Value Matters 2020: Bangkok “Leadership for a Truly Sustainable Future” ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบัน Social Value International ร่วมกับ สถาบัน Social Value Thailand ณ ห้อง ซี อาเซียน ออดิทอเรียม ชั้น 10 อาคารไซเบอร์เวิลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยรางวัลดังกล่าวจะคัดเลือกมอบให้แก่องค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญของการทำเพื่อสังคม ที่สามารถประยุกต์และพัฒนากรอบการบริหารจัดการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม   เพื่อยกย่องและเชิดชูองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการทำเพื่อสังคม และเพื่อเป็นตัวอย่างให้สังคมระลึกถึงความสำคัญในการทำเพื่อสังคมต่อไป ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รฟม. ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน