รฟม. ได้รับประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition

ผู้ชมทั้งหมด 859 

นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. รับมอบประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ในงานประกาศผล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2564 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

การมอบรางวัลดังกล่าว สถาบันไทยพัฒน์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของ Sustainability Disclosure Community ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน  ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 12.6 ร่วมกัน 

โดยได้ทำการประเมินสถานะการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรสมาชิกเพื่อมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี ในปีนี้มีองค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 40 แห่ง ประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition 45 แห่ง และกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement 20 แห่ง รวมทั้งสิ้น 105 รางวัล

ทั้งนี้ รายงานความยั่งยืนของ รฟม. ได้รับรางวัลจากงาน Sustainability Disclosure Award อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากการจัดงานดังกล่าว ซึ่งเป็นรางวัลที่สร้างขวัญกำลังใจให้แก่องค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044