รฟม. ได้รับผลประเมิน ESG ระดับ Silver

ผู้ชมทั้งหมด 301 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment Social Governance : ESG) ของ รฟม. และได้รับประกาศนียบัตร “Certificate of ESG Verified Enterprise” ระดับ Silver จากบริษัท อีเอสจี เรตติ้ง จำกัด ในกำกับของสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นการสะท้อนผลการดำเนินงานของ รฟม. ในการกำกับดูแล พัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

โดย รฟม. จะนำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้วางแผนพัฒนา ยกระดับการดำเนินงานในประเด็นด้าน ESG เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมให้องค์กรเกิดการพัฒนาความยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044  “รฟม. ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”