รมช. มนพร ตัวแทนประเทศไทยไปประชุมคณะมนตรี (Council) ครั้ง 130

ผู้ชมทั้งหมด 286 

รมช. มนพร ตัวแทนประเทศไทยไปประชุมคณะมนตรี (Council) ครั้ง 130 ขององค์การประชุมสมัชชาทางทะเล  ณ  กรุงลอนดอน เพื่อหาเสียงสนับสนุนการเลือกตั้งให้ไทยเป็นสมาชิกฯ

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เดินทางไปร่วมประชุมคณะมนตรี ( Council) ครั้งที่ 130 การประชุมสมัชชา ( Assembly) ครั้งที่ 33 และการประชุมมนตรี (Council) ครั้งที่ 131  ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ซึ่งได้จัดการประชุม ขึ้น  ณ สำนักงานใหญ่ ของ IMO  กรุงลอนดอน  สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 21- 7 ธันวาคม 2566 โดยมีนายสรพงศ์  ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายภูริพัฒน์  ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย นายสรพันธ์ คุณากรวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะร่วมเดินทาง  

นางมนพร กล่าวว่า การเดินทางมาประชุมครั้งนี้มาเป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อหาเสียงในการประชุม IMO ซึ่งเป็นทบวงการชำนาญพิเศษแห่งสหประชาชาติ ทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการกำหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทะเล  ความมั่นคง และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจากการเดินเรือ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติภายใต้อนุสัญญาฉบับต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง กับประเทศสมาชิก ซึ่งมีทั้งหมด 175 ประเทศ

การประชุมครั้งนี้ ถือว่าสำคัญมาก สำหรับประเทศไทย เพราะเป็นการมาหาเสียงในการเลือกตั้ง คณะมนตรี ( Council) ซึ่งเป็นองค์กรบริหารงานของ IMO ที่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกจำนวน 40 ประเทศ ซึ่งมีวาระการทำงาน  2 ปี เพื่อทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางทะเล และประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 20 กันยายน 2516