รอรัฐบาลหน้า ออกกฎหมายกรมราง  

ผู้ชมทั้งหมด 473 

รอรัฐบาลหน้า ออกกฎหมายกรมราง จัดทำใบอนุญาตด้านการขนส่งทางราง คุมค่าโดยสาร สร้างความปลอดภัยและเชื่อมั่นให้ผู้ใช้บริการ

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. ณ โรงแรมคิงเพาเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ ดร.พิเชฐ  คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง(ขร.) กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาโครงการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการและการออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล (e-License R)  ว่า ที่ผ่านมายังไม่มีภาครัฐเข้ามากำกับดูแลกิจการขนส่งทางราง ทาง ขร.จึงได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางรางต้องดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างจริงจัง และให้มีความเหมาะสม เป็นธรรมแก่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ขณะเดียวกันยังได้กำหนดแนวทางการจัดทำใบอนุญาตในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันให้มีการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมากที่สุด

ดร.พิเชฐ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรวาระ 1 ไปแล้ว แต่คงไม่ทันรัฐบาลชุดนี้ เพราะในวันที่ 28 ก.พ. นี้ สภาผู้แทนราษฎรจะประชุมเป็นครั้งสุดท้าย ส่งผลให้ภายในปีนี้ ขร.ยังไม่สามารถออกใบอนุญาตฯ หรือดำเนินการบางเรื่องได้ เช่น การควบคุมราคาค่าโดยสาร เป็นต้น เนื่องจาก พ.ร.บ.ยังไม่มีผลบังคับใช้ ดังนั้นคงต้องรอการพิจารณาอีกครั้งหลังจากได้รัฐบาลชุดใหม่ประมาณเดือน ส.ค. 66 และ ขร.จะทำเรื่องร้องขอไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ เพื่อให้นำร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวกลับมาพิจารณาต่อ ภายใน 60 วัน นับจากมีรัฐบาลใหม่ ทั้งนี้หากครม.ชุดใหม่พิจารณาต่อ คาดว่ากฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ จากนั้น ขร.จะต้องออกใบอนุญาตภายใน 90 วันคาดว่าจะดำเนินการได้ในปี 67

ดร.พิเชฐ กล่าวอีกว่า  กฎหมายดังกล่าวจะมีผลให้ผู้ที่จะประกอบกิจการขนส่งทางรางต้องได้รับใบอนุญาต 3 ประเภทประกอบด้วย 1.ใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง มีอายุเท่าอายุสัญญาสัมปทาน 2.ใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่มีอานุ 5 ปี ได้แก่ พนักงานขับรถไฟ,รถไฟฟ้า,รถไฟความเร็วสูง และพนักงานควบคุมการเดินรถ ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 2,000 คน โดยใบอนุญาตมีอายุ 5 ปี และ 3.ใบอนุญาตรถขนส่งทางรางมีอายุ 8 ปี ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 10,200 ตู้อย่างไรก็ตามเมื่อพ.ร.บ.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วและ ขร. ตรวจพบว่าผู้ประกอบการ พนักงานขับรถ และรถขนส่งทางราง ไม่ได้รับใบอนุญาต จะถูกลงโทษตามกฎหมายซึ่งกำหนดบทลงโทษทั้งจำและปรับไว้