ราช กรุ๊ป คว้ารางวัล CFI.co Award 2023 จากนิตยสาร Capital Finance International

ผู้ชมทั้งหมด 359 

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล CFI.co Award 2023 (Capital Finance International) สาขา Best Value Creation Energy Infrastructure Company APAC 2023 จาก Capital Finance International นิตยสารด้านธุรกิจ เศรษฐกิจและการเงินของสหราชอาณาจักร สะท้อนความสำเร็จในการสร้างมูลค่าทางด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของบริษัทฯ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลและองค์กรที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับสร้างคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับบุคคลและองค์กรอื่นๆ ในการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งขับเคลื่อนโดยกลยุทธ์ 3S: Strength-Synergy-Sustainability ที่ให้ ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มและการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยยึดมั่นการดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตในปี 2570 ทั้งด้าน EBITDA พลังงานทดแทน ตลอดจนมุ่งมั่นสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2593