ราช กรุ๊ป รักษาสถานะรายชื่อหุ้นยั่งยืนเป็นปีที่ 8

ผู้ชมทั้งหมด 457 

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นหลักทรัพย์ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2565 (Thailand Sustainability Investment: THSI 2022) โดยบริษัทฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจและธรรมาภิบาล มิติสิ่งแวดล้อม และมิติสังคม ซึ่งปีนี้เป็น ปีที่ 8 ที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมในโครงการประเมินความยั่งยืนบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์เป็นรายชื่อหุ้นยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง  

นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยึดถือแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ความยั่งยืน เป้าหมายระยะยาว แผนงานและตัวชี้วัดในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและธรรมาภิบาล ด้วยมุ่งหมายว่าองค์กรจะสามารถเติบโต พร้อมกับสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียและสังคมได้อย่างยั่งยืน

“บริษัทฯ มีความยินดีและภูมิใจที่เป็น 1 ใน 170 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2565 บริษัทฯ จะยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์ความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะประเด็นสำคัญที่มีนัยสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเคารพสิทธิมนุษยชน การสร้างความผูกพันกับชุมชน การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และการบริหารซัพพลายเชน บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะยกระดับการดำเนินงานในประเด็นดังกล่าวให้ทัดเทียมกับมาตรฐานของอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับหลักการสากลภายในปี 2573”