ลุยเปลี่ยนชื่อ “เอสโซ่ (ประเทศไทย)”   เป็น “บางจาก ศรีราชา” ใช้ตัวย่อ “BSRC”

ผู้ชมทั้งหมด 564 

กลุ่มบางจากฯ เดินหน้าเปลี่ยนชื่อ “เอสโซ่ (ประเทศไทย)”   เป็น “บางจาก ศรีราชา” พร้อมใช้ชื่อย่อ  “BSRC” มั่นใจไม่กระทบธุรกิจ

กลุ่มบริษัทบางจาก ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท เอสโซ่ฯ”) เป็น บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) และชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น “BSRC” โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เอสโซ่ฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท เอสโซ่ฯ ดังนี้

ทั้งนี้ บริษัท เอสโซ่ฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสิทธิ หน้าที่และภาระความผูกพันที่บริษัท เอสโซ่ฯ มีอยู่ ซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์