วิทยุการบินฯ พร้อมบริหารจราจรทางอากาศ รองรับ Air Show วันเด็กแห่งชาติ ปี 66

ผู้ชมทั้งหมด 504 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) แจ้งว่า บวท.ได้กำหนดมาตรการบริหารจราจรทางอากาศ เตรียมพร้อมรองรับการแสดงการบินของกองทัพอากาศในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนการบินกำแพงแสน และสนามบินภูมิภาค เพื่อให้เที่ยวบินได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

โดยกองทัพอากาศ มีกำหนดจัดกิจกรรมการแสดงการบิน หรือ Air Show ปีละครั้งในงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ซึ่งจัดการแสดงการบินที่ โรงเรียนการบินกำแพงแสน จ.นครปฐม และในส่วนของสนามบินภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก อุดรธานี อุบลราชธานี หาดใหญ่ และสุราษฎร์ธานี ยังมีการจัดกิจกรรมแสดงการบินเช่นเดิม หลังจากว่างเว้นมาหลายปี

สำหรับมาตรการบริหารจราจรทางอากาศ รองรับการแสดงการบินวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566  บวท. ได้ประสานกับกองทัพอากาศ ในการจัดช่วงเวลาการแสดงการบิน ทั้งการแสดงการบินจริงในวันเด็กแห่งชาติ และวันฝึกซ้อม เพื่อวางแผนบริหารจัดการด้านความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management) และกำหนดวิธีปฏิบัติรองรับ อีกทั้งได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกองบินต่าง ๆ ในส่วนของสนามบินภูมิภาค ในการจัดช่วงเวลาการแสดงการบินให้สอดคล้องกับตารางการขึ้น-ลง ของเที่ยวบินพาณิชย์ เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

นอกจากนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน (วอร์รูม) เพื่อติดตามสถานะของเครื่องบินให้อยู่ในกรอบของตารางการบินที่กำหนด และให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทุกส่วนงาน เข้าร่วมติดตามและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าร่วมกัน

ขณะเดียวกันบวท. ยังได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติและการบริหารจัดการรองรับการแสดงการบิน ร่วมกับ กองทัพอากาศ สายการบิน และท่าอากาศยาน เพื่อกำหนดรูปแบบการใช้งานห้วงอากาศ และเส้นทางบิน   เข้า/ออก โดยได้มีการประสานงาน วางแผน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กองทัพอากาศ กองทัพเรือ กรมท่าอากาศยาน และสายการบินต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ

โดยกองทัพอากาศได้แจ้งประสานงานและรวบรวมรายละเอียดข้อมูลการจัดแสดงการบินของกองบินต่าง ๆ ในสนามบินส่วนภูมิภาคให้ บวท. ทราบ เพื่อประสานกับศูนย์ควบคุมการบินที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการจราจร  ทางอากาศให้เที่ยวบินพาณิชย์ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด อีกทั้งได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  โดยกำหนดให้ใช้สนามบินอู่ตะเภา หรือสนามบินอื่นที่สายการบินเห็นว่าเหมาะสมเป็นสนามบินสำรอง

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กในการเรียนรู้และมีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์ด้านการบิน โดยวิทยุการบินฯ มุ่งมั่นในการบริหารจัดการจราจรทางอากาศอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และเกิดผลกระทบด้านความล่าช้าของเที่ยวบินน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสายการบินอย่างใกล้ชิด