วิ่งฉิว! กรมทางหลวงปรับปรุงผิวทาง ถ.พหลโยธิน สายต.แม่กา – พะเยา ยกระดับความปลอดภัยพร้อมเชื่อม AEC

ผู้ชมทั้งหมด 400 

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคบนทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) สาย ต.แม่กา – พะเยา จ.พะเยา (เป็นตอนๆ) แล้วเสร็จ ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ และการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก ซึ่งมีเป้าหมายสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์, แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ.2558 – 2565) และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ในการเพิ่มขีดความสามารถการเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นเป้าหมายการบริหารงานโดยมุ่งสัมฤทธิ์ผลและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกระดับการให้บริการ (Serviceability) ความปลอดภัย (Safety) และเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง (Mobility) เพื่อให้ทางหลวงสามารถรองรับปริมาณการจราจรที่มีแนวโน้มสูงขึ้นได้ ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการใช้เส้นทาง โดยพื้นที่ดำเนินการอยู่ใน อ.งาว จ.ลำปาง, อ.เมือง อ.แม่ใจ จ.พะเยา, อ.พาน จ.เชียงราย เป็นการบูรณะทางหลวงหมายเลข 1 สาย ต.แม่กา – พะเยา ระหว่าง กม.814+000 – กม.881+325 (เป็นตอนๆ) มีระยะทางประมาณ 27.88 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 699.54 ล้านบาท ตามมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ขนาด 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร) ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร ให้มีผิวทางและไหล่ทางเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 15 เซนติเมตร พร้อมติดตั้งสิ่งอำนวยความปลอดภัย ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการจะช่วยยกระดับการให้บริการทางหลวง สนับสนุนการพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าขาย และการคมนาคมขนส่งระหว่างภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)

ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตาม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)