“ศักดิ์สยาม”สั่งเร่งเบิกจ่ายงบ2.27แสนล้านของปี64

ผู้ชมทั้งหมด 395 

“ศักดิ์สยาม” เร่งหน่วยงานในสังกัดเบิกจ่ายงบปี 64 หลังเบิกได้เพียง 66.53% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2.27 แสนล้าน ส่วนงบลงทุน 1.88 แสนล้านบาทเบิกได้ 64.93% รอลงนามกว่า 9,853 รายการ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ว่า กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2564 รวมจำนวน 227,905.47 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายเงิน (1 ตุลาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2564) จำนวน 223,148.68 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 151,633.95 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 66.53 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ส่วนของงบรายจ่ายลงทุนจำนวน 188,202.29 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายเงิน (1 ตุลาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2564) จำนวน 188,202.29 ล้านบาทนั้น ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 122,203.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.93 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งในช่วงที่เหลือจะต้องเร่งดำเนินการให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมาย

สำหรับการลงนามในสัญญารายจ่ายลงทุนปี 2564 กระทรวงคมนาคมมีรายการที่จะต้องลงนามในสัญญา จำนวน 9,853 รายการ วงเงินรวม 98,470.53 ล้านบาท (รายการรายจ่ายลงทุนปีเดียว รายการลงทุนผูกพันรายการใหม่ และรายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท) ซึ่ง ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ลงนามในสัญญาแล้ว 9,766 รายการ วงเงิน 88,177.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.55 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรและส่วนที่เหลือจะทยอยการลงนามในสัญญาให้ครบทุกรายการ ซึ่งจะส่งผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของกระทรวงคมนาคมในแต่ละเดือนเพิ่มสูงขึ้น

ส่วนงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ปี 2564 (10 รัฐวิสาหกิจ) วงเงินรวม 102,919.56 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564 จำนวน 75,506.29 ล้านบาท ซึ่ง ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2564 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 59,197.84 ล้านบาท (ร้อยละ 57.52 ของวงเงินงบประมาณทั้งปี) โดยรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่ายเงินได้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ส่วนงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ปี 2564 จำนวน10 รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 102,919.56 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่าย ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564 จำนวน 75,506.29 ล้านบาท ซึ่ง ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 64 พบว่ามีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 59,197.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57.52 ของวงเงินงบประมาณทั้งปี  โดยรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่ายเงินได้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

“ตนได้สั่งให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เร่งรัดการการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากในปัจจุบันที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนได้เพียง 66.53% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรนั้นไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19, การรื้อย้ายสาธารณูปโภค และการเวนคืนที่ดินเพื่อมาดำเนินการในโครงการล่าช้า นอกจากนั้นได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินได้โดยเร็ว และในส่วนของงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ขอให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเร่งรัดเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดด้วย”นายศักดิ์สยาม กล่าว