“ศักดิ์สยาม” ลั่นสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมรองรับเปิดประเทศ 1 พ.ค. 65

ผู้ชมทั้งหมด 506 

ศักดิ์สยาม” ลั่นสนามบินสุวรรณภูมิ และอีก 5 สนามบินทอทพร้อมรองรับเปิดประเทศ 1 .. 65  คาด ทสภมีผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเฉลี่ยวันละ 15,954 คน

ผู้สื่อข่าวรายว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ตรวจความพร้อมการดำเนินการตามนโยบายการเปิดประเทศ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปความพร้อมของ ทสภ.ในการดำเนินการตามนโยบายเปิดประเทศ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 พร้อมตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 และสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

นอกจากนี้ รวค. ได้เป็นประธานในที่ประชุมออนไลน์ (Video Conference) เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปความพร้อมในการดำเนินงานของแต่ละท่าอากาศยานภายใต้การกำกับดูแลของ ทอท. อีก 5 แห่ง ประกอบด้วย ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า เพื่อเป็นการตอบรับนโยบายการเปิดประเทศ ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้น ทสภ. ได้บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ณทสภ.ในการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการคัดกรองผู้โดยสารตามข้อกำหนดใหม่ เพื่อให้การบริการแต่ละขั้นตอนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทยเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้โดยสารที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และผู้โดยสารที่ไม่ได้รับวัคซีนแต่มีผลตรวจRT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง สามารถเข้าประเทศได้ตามกระบวนการผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศตามขั้นตอนปกติและผู้โดยสารที่ไม่ได้รับวัคซีน / รับวัคซีนไม่ครบ และไม่มีผลตรวจ RT-PCR เมื่อลงจากอากาศยานเรียบร้อยแล้ว ต้องเข้าสู่ขั้นตอนการเข้าประเทศตามระบบ Seal Route ซึ่ง ทสภ.กำหนดให้ผ่านพิธีการศุลกากรที่ช่องทางออก C (Exit C) เท่านั้น เพื่อมาพบกับตัวแทนโรงแรม AQ ที่บริเวณประตูทางออกหมายเลข 10 และขึ้นรถโดยสารที่ทางโรงแรมจัดเตรียมไว้เพื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัวต่อไป  

โดย ทสภ. คาดว่าภายหลังการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว จะส่งผลให้ เดือนพฤษภาคม2565 ทสภ. มีจำนวนผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเฉลี่ยวันละ 15,954 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2565 ที่มีจำนวนผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเฉลี่ยวันละ 11,594 คน หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.61 และคาดว่าในช่วงไตรมาส 4/2565 ผู้โดยสารจะใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในส่วนของเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศมีจำนวนเฉลี่ยวันละ 180 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน ที่มีจำนวนเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศเฉลี่ยวันละ 140 เที่ยวบินหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 28.57 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2565)

ทั้งนี้ ทสภ. มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานโดยสอดคล้องตามมาตรการของภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทั้งกระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี และแรงสนับสนุนจากทุกภาคส่วนนี้ก็ทำให้เชื่อมั่นว่า ทสภ. และหน่วยปฏิบัติงาน ณทสภ. ทุกหน่วยมีความพร้อมสำหรับรองรับจำนวนผู้เดินทางที่จะเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป