“ศักดิ์สยาม” เสนอออสเตรเลียร่วมทุน รถไฟความเร็วสูง- Land Bridge

ผู้ชมทั้งหมด 530 

“ศักดิ์สยาม” ร่วมกับเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย หารือแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง พร้อมเสนอข้อมูลลงทุนรถไฟความเร็วสูง เชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งทางรางระหว่างไทย – สปป.ลาว – จีน และไทย – มาเลเซีย – สิงคโปร์ รวมถึงโครงการ Land Bridge

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ ดร.แอนเจลา เจน แม็กดอนัลด์ (H.E. Dr. Angela Jane Macdonald) เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และหารือประเด็นความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งระหว่างไทยและออสเตรเลีย โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน การขนส่งและจราจร ผู้แทนกองการต่างประเทศ และสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมหารือ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า การเข้าพบของเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งในวันนี้ (20 ตุลาคม 2565) สืบเนื่องจากรัฐบาลไทยภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเครือรัฐออสเตรเลีย ต่างมุ่งมั่นและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ในการดำเนินโครงการ Project on Expanding Transport Cooperation through Partnerships for Infrastructure and the Ministry of Transport (P4I – MOT) มีกรอบระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2565 – 2567) ซึ่งกระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ผู้ดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและการค้าแห่งประเทศออสเตรเลีย

ทั้งนี้ ในระยะแรกทั้งสองฝ่าย จะดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร (Capacity Building Program) และการศึกษาและจัดทำแผนที่ นำทางในการเปลี่ยนผ่านการปรับเปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะจากรถโดยสารที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปไปสู่ ยานยนต์ไฟฟ้า (Roadmap to Transition Public Buses to Electric Vehicles) ซึ่ง สนข. อยู่ระหว่างร่วมดำเนินการศึกษากับฝ่ายออสเตรเลีย และต่อยอดการดำเนินโครงการ P4I – MOT ในพื้นที่นำร่องเขตกรุงเทพฯและหัวเมืองใหญ่ และจะพัฒนาให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้นำเสนอข้อมูลโครงการที่ฝ่ายออสเตรเลียให้ความสนใจในด้านระบบรางและโครงสร้างพื้นฐานของไทย รวมถึงการแสวงหาโอกาสการร่วมลงทุนของภาคเอกชน ออสเตรเลียในโครงการสำคัญต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคมที่ครอบคลุมทุกโหมดการเดินทาง (บก ราง น้ำ อากาศ) อาทิ การพัฒนารถไฟความเร็วสูง (High Speed Rail) การพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ การเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งทางรางระหว่างไทย – สปป.ลาว – จีน การเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งทางรางระหว่างไทย – มาเลเซีย – สิงคโปร์

โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-MAP) โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (Land Bridge ชุมพร – ระนอง) และโครงการพัฒนาท่าอากาศยานต่าง ๆ รวมถึงโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลักที่สำคัญของไทย โดยเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ยืนยันในความมุ่งมั่นที่จะสานต่อความร่วมมือกับรัฐบาลไทยในทุกด้าน ทั้งในระดับ ทวิภาคี พหุภาคี อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมมือกันพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อน