สถานีดีพร้อม” ต้นแบบการบริการและความปลอดภัยสู่มาตรฐานสากล

ผู้ชมทั้งหมด 531 

สถานีดีพร้อม” ต้นแบบการบริการและความปลอดภัยสู่มาตรฐานสากล ยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทางของประชาชน สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีรอยยิ้มและความสุขจากการใช้บริการ

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. ที่กระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “สถานีดีพร้อม” ประจำปี 2565 ว่า กระทรวงคมนาคมมุ่งมั่นพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เป็นระบบหลักในการเดินทางและการขนส่งของประเทศ โดยได้มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางรางสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งในส่วนของรถไฟฟ้าในเขตเมือง รถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูง รวมทั้งมีนโยบายในการยกระดับคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยในระบบขนส่งทางรางให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งสู่มาตรฐานสากล และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเดินทางในภูมิภาค ดังนั้นกรมการขนส่งทางราง (ขร.) จึงต้องผลักดันและขับเคลื่อนให้หน่วยงานผู้ให้บริการขนส่งทางรางทุกระบบ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเป็น “สถานีดีพร้อม” ที่มีคุณภาพมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยในระดับสากล

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดี ขร. กล่าวว่า ขร.ได้จัดกิจกรรมการประกวด “สถานีดีพร้อม” ภายใต้แนวคิด “กรมรางสร้างสุข ด้วยคุณภาพดีพร้อม DRT creates happiness of stations” นำร่องประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางรางทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสถานีให้มีความพร้อมในการให้บริการที่ดี และมีความสะดวกในการเดินทางเชื่อมต่อ

โดยจากผลการจัดกิจกรรมการประกวด “สถานีดีพร้อม” มีสถานีรถไฟเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 43 สถานี แบ่งเป็น กลุ่มสถานีรถไฟฟ้าในเมืองและชานเมือง จำนวน 28 สถานี และกลุ่มสถานีรถไฟทั่วประเทศ จำนวน 15 สถานี ซึ่งการพิจารณาตัดสินรางวัลในครั้งนี้ได้ใช้เกณฑ์การประเมิน 8 ด้าน ประกอบด้วย

1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เช่น การให้บริการที่จอดรถ ทางเข้า – ออก ในการรองรับการใช้บริการ การจำหน่ายบัตรโดยสาร

2) ด้านการเชื่อมต่อ (Connectivity) เช่น การเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น

3) ด้านข้อมูลการเดินทางและประชาสัมพันธ์ (Information) เช่น ป้ายบอกทิศทางในสถานี การติดประกาศ/การให้ข้อมูลในการเดินทาง

4) ด้านความปลอดภัย (Safety and Security) เช่น มาตรการป้องกัน COVID – 19 การติดตั้งกล้องวงจรปิด ไฟส่องสว่าง หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทางออกฉุกเฉิน

5) ด้านความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวก (Comfort) เช่น ห้องน้ำ ร้านค้า/อาหาร/เครื่องดื่ม ความสามารถในการรองรับผู้มาใช้บริการ

6) ด้านการออกแบบตามหลัก Universal Design เช่น สิ่งอำนวยความสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

7) ด้านการให้บริการ (Customer Care) เช่น กิริยามารยาทและความสุภาพของเจ้าหน้าที่

8) ด้านสุนทรียภาพ (Aesthetic) เช่น สุนทรียภาพ อัตลักษณ์ หรือการจัดการสิ่งแวดล้อมของสถานี

สำหรับผลการตัดสินสถานีที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

กลุ่มสถานีรถไฟทั่วประเทศ  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถานีเชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สถานีชุมทางหาดใหญ่ รางวัลชมเชย ได้แก่ สถานีนครราชสีมา สถานีบุรีรัมย์ และสถานีศรีสะเกษและกลุ่มสถานีรถไฟฟ้าในเมืองและชานเมือง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถานีเพชรบุรี (BL21) รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สถานีหมอชิต (N8) รางวัลชมเชย ได้แก่ สถานีสุขุมวิท (BL22) สถานีลาดพร้าว (BL15) และสถานีแยก คปอ. (N23)

ทั้งนี้สถานีที่ได้รับรางวัลทั้ง 10 สถานี นับเป็นต้นแบบของสถานีดีพร้อม ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในกายกระดับมาตรฐานการบริการและความปลอดภัยสู่มาตรฐานระดับสากล และนับเป็นความสำเร็จก้าวแรกของกิจกรรมการประกวดสถานีดีพร้อม หนึ่งในกิจกรรมที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางของประเทศให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล เพิ่มศักยภาพในการให้บริการ และการเข้าถึงระบบรางได้ง่ายขึ้น รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทางของประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย มีรอยยิ้มและความสุขจากการใช้บริการระบบขนส่งทางราง