สนพ.เผยจีน-สหรัฐฯต้องซื้อน้ำมันปาล์มสูงหนุนราคาขึ้น

ผู้ชมทั้งหมด 946 

สนพ. เผยราคาน้ำมันปาล์มดิบตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังตลาดจีน อเมริกามีความต้องการซื้อสูงจากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 32.80 บาทต่อกิโลกรัม พร้อมทบทวนหลักเกณฑ์กำหนดราคาเชื้อเพลิงชีวภาพใหม่

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)เผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพว่า ราคาน้ำมันไบโอดีเซลอ้างอิงเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 14 – 20 มิ.ย. 64 อยู่ที่ 38.18 บาทต่อลิตร ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว 1.20 บาทต่อลิตรจากสัปดาห์ก่อน โดยสถานการณ์ราคาผลปาล์มน้ำมันระหว่างวันที่ 7 – 13  มิถุนายน 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ 5.70 – 7.00 บาทต่อกิโลกรัม ราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 34.50 – 35.75 บาทต่อกิโลกรัม เป็นช่วงที่มีผลผลิตในตลาดตามฤดูกาล

ขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกอยู่ที่ประมาณ 32.80 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากประเทศจีน และประเทศสหรัฐอเมริกามีความต้องการซื้อน้ำมันปาล์มดิบในจำนวนมาก คาดการณ์ว่าจะทำให้ราคาตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นอีก ซึ่งจะส่งผลให้โรงสกัดส่งน้ำมันปาล์มดิบออกไปขายที่ต่างประเทศมากขึ้น และจะเป็นปัจจัยหนุนต่อราคาขายในประเทศปรับตัวสูงขึ้น จากความต้องการซื้อน้ำมันปาล์มดิบที่มากกว่าความต้องการขายในประเทศ

ส่วนราคาเอทานอลอ้างอิงในเดือนมิถุนายน อยู่ที่ 25.84 บาทต่อลิตรโดยราคาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.01 บาทต่อลิตร ทั้งนี้ปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ ณ สิ้นเดือน เมษายน 2564 ประมาณ 194,121 ตัน ส่วนสต็อกน้ำมัน ไบโอดีเซล (B100) ณ สิ้นเดือนเมษายน 2564 เท่ากับ 73.79 ล้านลิตร

นายวัฒนพงษ์ กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน มีนโยบายสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร เช่น ปาล์มน้ำมันมาผลิตเป็นไบโอดีเซล อ้อยและมันสำปะหลังมาผลิตเป็นเอทานอล เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในน้ำมันเบนซิน ทำให้ปัจจุบันไทยมีน้ำมันเชื้อเพลิงหลากหลายชนิดขึ้น เช่น น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 ,B10 และ B20 และแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95, แก๊สโซฮอล์ E20, แก๊สโซฮอล์ E85 เป็นต้น ซึ่งนอกจากเป็นการช่วยลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศแล้วยังช่วยรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและสร้างรายได้ให้เกษตรกร และทำให้เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันราคาอ้างอิงในการคำนวณโครงสร้างราคา ณ โรงกลั่นของน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ (ไบโอดีเซลและเอทานอล) รวมไปถึงสถานการณ์การผลิต เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพมีการเปลี่ยนแปลงไป สนพ. จึงอยู่ระหว่างทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ เพื่อให้ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพสะท้อนกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน ทำให้ประชาชนได้ใช้น้ำมันในราคาถูกลง รวมไปถึงการสร้างรายได้ให้เกษตรกร และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากได้อีกด้วย