สบพ.ร่วมมือทางวิชาการกับ บมจ. การบินกรุงเทพ และสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย

ผู้ชมทั้งหมด 381 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย ณ ห้องประชุมสถาบันการบินพลเรือน ชั้น 18 อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน  สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร โดยได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการจำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย

1.การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย “การฝึกอบรมภาคปฏิบัติของหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดินในสถานประกอบการจริง” ระหว่าง สถาบันการบินพลเรือน กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน และ Mr. Christophe Clarence Senior Vice President Maintenance and Engineering บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  เป็นผู้ร่วมลงนาม ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจการบินของประเทศ และมีความสัมพันธ์ที่ดีในการสนับสนุน และส่งเสริมการผลิตบุคลากรการบินของสถาบันการบินพลเรือนมาอย่างต่อเนื่อง จึงร่วมจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันผลิตบุคลากรช่างอากาศยานของไทยให้มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน ยกระดับมาตรฐานการฝึกอบรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน ภาคปฏิบัติขั้นพื้นฐานของประเทศ รวมถึงการพัฒนาทักษะการซ่อมบำรุงอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นปัจจุบันให้กับนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน โดยให้มีการฝึกอบรมในสถานประกอบการจริง ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรร่วมกันทั้งสองฝ่าย อันจะส่งเสริมการดำเนินงานได้ตามมาตรฐาน ในฐานะที่สถาบันการบินพลเรือนได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดินจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

 2. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันการบินพลเรือน กับ สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย โดยมี นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน และนายนิธิธร สุขมนัส นายกสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย เป็นผู้ร่วมลงนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือสนับสนุนสถานที่ฝึกปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์การบินเพื่อเพิ่มโอกาสการได้งานทำของบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการการบิน รวมทั้งหลักสูตรต่าง ๆ ของ สบพ.

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือทั้ง 2 ฉบับข้างต้น สถาบันการบินพลเรือน มีความพร้อมที่จะยกระดับขีดความสามารถ เพื่อรองรับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการบินในภูมิภาคอาเซียนต่อไป