สมาคมการค้าพลังงานขยะ ยื่น 5 ข้อเสนอ “สุพัฒนพงษ์” ยึดหลัก BCG โมเดล เปิดรับซื้อไฟฟ้าขยะชุมชนรอบใหม่

ผู้ชมทั้งหมด 1,359 

สมาคมการค้าพลังงานขยะ ร่อนหนังสือถึง “สุพัฒนพงษ์” ยื่น 5 ข้อเสนอ พิจารณาวางนโยบายเปิดรับซื้อไฟฟ้าขยะชุมชนรอบใหม่ แนะคัดแยกขยะอินทรีย์กว่า 50% ทำปุ๋ยหรือผลิตไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ แยกมิเตอร์ค่าไฟฟ้าตามเทคโนโลยีการผลิต พร้อมกำหนดราคารับซื้อแบบขั้นบันได ตามขนาดโรงไฟฟ้า ตอบโจทย์ BCG โมเดล

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า วันนี้(27 ต.ค.2564) สมาคมการค้าพลังงานขยะ ได้จัดทำหนังสือส่งถึง นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน หลังจากที่กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) ได้มีการเชิญภาคเอกชน เข้าหารือเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะชุมชน และมีหนังสือขอทราบข้อมูลความเหมาะสมของราคารับซื้อไฟฟ้าแบบ FIT ตามที่ทราบอยู่แล้วนั้น

สมาคมการค้าพลังงานขยะ ได้มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ และมีข้อเสนอให้มีการรับซื้อรอบใหม่ดังกล่าวควรคำนึงด้านสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง BCG โมเดล ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Carbon Neutral และ Net Zero Emission ดังนี้

1.ควรจัดให้มีการคัดแยกขยะ เพื่อนำขยะอินทรีย์กว่า 50% นำไปใช้ประโยชน์ตามหลักการ Circular Economy เช่น การหมักเพื่อทำปุ๋ย หรือผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ เป็นต้น

2.ควรกำหนดให้มีการจัดการเถ้าหนัก (Bottom Ash) อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เนื่องจากมีเถ้าหนัก ซึ่งเป็นขยะอันตรายตามกฎหมายสำหรับโรงไฟฟ้าขยะที่ไม่มีการคัดแยกถึง 25% โดยการนำขยะสดในแต่ละวัน โดยยังไม่มีความชัดเจนในการกำจัด

3.ควรให้มีการแยกมิเตอร์รับไฟฟ้า หากมีราคาขายไฟฟ้าแตกต่างกัน เช่น กระบวนการความร้อน (Thermal Process) และจากการหมักแบบไร้อากาศ (Anaerobic Digestion)

4.มีราคารับซื้อแบบขั้นบันไดได้ สำหรับการผลิตไฟฟ้า เช่น 1 เมกะวัตต์ 3 เมกะวัตต์ และ 8-9 เมกะวัตต์ (Contract Capacity) ในอัตราเดิม

5.การเผาตรงและการไม่คัดแยกขยะควรมีอัตราขายไฟฟ้าต่ำกว่าโครงการตามแนวทาง BCG เพื่อส่งเสริมให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายภาครัฐและกระแสโลก

ทั้งนี้ ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP)  ปี 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1(PDP 2018 Rev.1) ได้มีเพิ่มเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าขยะชุมชนอีก 400 เมกะวัตต์ จากโควตาเดิม 500 เมกะวัตต์ ซึ่งตามแผนเดิมนั้น กระทรวงพลังงาน เตรียมจะเปิดรับซื้อไฟฟ้าขยะชุมชนรอบใหม่ ในช่วงไตรมาส 3 ปีนี้ แต่จนถึงปัจจุบัน ก็ยังไม่มีความชัดเจนออกมา