สรอ. การันตี กฟผ. โปร่งใสด้านข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐาน ISO 14064 – 1

ผู้ชมทั้งหมด 867 

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. รับมอบใบรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ตามมาตรฐาน ISO 14064-1 ปี 2565 การันตีความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของ กฟผ. โดยมี นายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร  ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สรอ.) เป็นผู้มอบใบรับรอง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี

ทั้งนี้ กฟผ. มีเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ EGAT Carbon Neutrality ในปี ค.ศ. 2050 ด้วยกลยุทธ์ “Triple S” ประกอบด้วย 1) Sources Transformation ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตไฟฟ้า 2) Sink Co-creation เพิ่มแหล่งดูดซับกักเก็บคาร์บอนอย่างมีส่วนร่วม 3) Support Measures Mechanism การสนับสนุนโครงการชดเชยและหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอน