สวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” IRPC Smart Farming จ.ระยอง คว้า 2 รางวัล Thailand Tourism Awards

ผู้ชมทั้งหมด 334 

ศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานสวนยายดา “เจ้บุญชื่น” IRPC Smart Farming (สวนยายดา “เจ้บุญชื่น” IRPC Smart Farming) คว้า 2 รางวัลดีเด่น อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 14 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (Learning & Doing) และรางวัลแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน (Low Carbon & Sustainability)  

จากการที่ นางบุญชื่น โพธิ์แก้ว และนายมานัด โพธิ์แก้ว เกษตรกรเจ้าของสวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” IRPC Smart Farming ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ทำการเกษตรแบบผสมผสานและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับนวัตกรรมวัสดุพลังงานและองค์ความรู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) เพื่อการพัฒนาและเพิ่มผลผลิตด้วยการเกษตรสมัยใหม่เป็นศูนย์การเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สร้างประโยชน์ให้สิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชนในพื้นที่และเกษตรกรทั่วประเทศ

นอกจากนี้ สวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” IRPC Smart Farming ยังเป็นต้นแบบจุดประกายความคิดที่เกษตรกรทั่วประเทศสามารถนำไปปรับใช้ เช่น คลินิกหมอดิน (ปราชญ์ชาวบ้าน) นวัตกรรมซิงค์ออกไซด์นาโน หรือ “ปุ๋ยหมีขาว” รวมทั้งการนำระบบพลังงาน หมุนเวียนโซลาร์ลอยน้ำ ขนาด 5 กิโลวัตต์มาใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าเพื่อการเพาะปลูก ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด และใช้ประโยชน์พื้นที่บ่อน้ำในที่ดินเพาะปลูกได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

สำหรับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเป็นรางวัลรับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism) เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพและบริการที่ดี ยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน “การท่องเที่ยวสีขาว” ที่มีทั้งความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าของสินค้าทางการท่องเที่ยวไทยสู่ระดับสากล