สำนักงานกกพ.เผยรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการสรรหา

ผู้ชมทั้งหมด 513 

สำนักงาน กกพ.เผยรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการสรรหา กกพ. ในส่วนเอ็นจีโอ 4 รายมีชื่อ “ศรีสุวรรณ จรรยา” และอธิการบดีจำนวน 2 ราย

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ. ในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กกพ. ขอแจ้งผลสรุปการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ (NGOs) และผู้แทนอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีสิทธิรับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน

โดยรายชื่อองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและรายชื่อผู้แทนองค์กรประกอบด้วย ชื่อองค์กร ชื่อผู้แทน 1. มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นายวิจารย์ สิมาฉายา 2. สมาคมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านอยุธยา นายสมศักดิ์ สันธินาค 3. สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน นายศรีสุวรรณ จรรยา และ 4. สมาคมองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นายภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์

ส่วนรายชื่ออธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีสิทธิรับการคัดเลือก ประกอบด้วย  1. รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. ได้มีหนังสือเชิญผู้มีอำนาจขององค์กร หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงาน กกพ.

ในส่วนของผู้แทนของอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ทางสำนักงาน กกพ. ได้ส่งหนังสือเพื่อให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน เพื่อเลือกผู้แทนตามรายชื่อของผู้ที่มีสิทธิรับการคัดเลือก โดยสำนักงาน กกพ. จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกด้วยคะแนนสูงสุดไว้ที่สำนักงาน กกพ. และเว็บไซต์ของสำนักงาน www.erc.or.th ต่อไป