สำนักงาน กกพ. จัดเวที “ERC Forum 2023” หนุนเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียน

ผู้ชมทั้งหมด 390 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จัดสัมมนาเชิงวิชาการประจำปี 2566: ERC Forum 2023 ภายใต้หัวข้อ “Renewable and Sustainable Energy Transition” โดยมี คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และผู้บริหารสำนักงาน กกพ. และผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานระดับสากลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

รวมทั้งส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานที่ยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ

งานฯนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวปาฐกถาพิเศษ  และ ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นผู้ดำเนินการเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการพัฒนานโยบายและการกำกับกิจการพลังงานของไทยและทั่วโลก พร้อมร่วมวางเป้าหมายสร้างความมั่นคงและการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนร่วมกัน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ