สำนักงาน กกพ. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่โรงไฟฟ้า

ผู้ชมทั้งหมด 328 

สำนักงาน กกพ. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่โรงไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการนำร่องตามโครงการพัฒนาเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของโรงไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เป็นประธานในพิธี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับโรงไฟฟ้าของภาครัฐ และเอกชนรวม 34 แห่ง ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของโรงไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย

 “สำนักงาน กกพ. ได้พัฒนาเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของโรงไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาโรงไฟฟ้าและกระบวนการผลิตไฟฟ้ามีความยั่งยืน โดยการพัฒนาและจัดทำดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืน (Sustainability index) ซึ่งครอบคลุมเกณฑ์ที่สำคัญในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร ชุมชน ยังรวมถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมไปถึงการพิจารณาในมิติข้อกฎหมายกฎระเบียบหรือข้อกำหนดหรือแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อให้สะท้อนถึงการพัฒนาโรงไฟฟ้าและกระบวนการผลิตไฟฟ้าได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว”

สำหรับการพัฒนาหลักเกณฑ์และดัชนีชี้วัดดังกล่าวมีจำนวนทั้งสิ้น 39 ตัวชี้วัดครอบคลุม 5 มิติ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์, ด้านเทคนิค, ด้านสังคมชุมชน และด้านแผนระยะยาว

โดยคำนึงถึงโรงไฟฟ้าที่เริ่มการประกอบกิจการใหม่และที่มีอยู่เดิม ส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการยังได้ทำการคัดเลือกและขอความร่วมมือโรงไฟฟ้าให้เข้าร่วมโครงการนำร่องเพื่อทดสอบเกณฑ์ดัชนีชี้วัดที่พัฒนาขึ้น โดยครอบคลุมทุกประเภทโรงไฟฟ้าของประเทศไทย และกำลังการผลิตที่หลากหลาย ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลอื่นๆ (เช่น น้ำมันดีเซล) โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม โดยผลจากการดำเนินโครงการนำร่องดังกล่าว จะนำไปพัฒนาและปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการสนับสนุน รวมถึงกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าในวงกว้างในระยะต่อไปด้วย