สำนักงาน กกพ. แจงยอดผู้ร้องเรียนขอตรวจสอบบิลค่าไฟฯ

ผู้ชมทั้งหมด 463 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่สำนักงาน กกพ. ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าที่พบปัญหาหรือข้อสงสัยว่าค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายไม่ถูกต้อง หรือมีข้อสังสัยปัญหาเกี่ยวกับการได้รับบริการ ซึ่งสามารถร้องเรียนผ่านทางสำนักงาน กกพ. ส่วนกลาง สำนักงาน กกพ.ประจำเขตพื้นที่ และคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) ในช่วงระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2566 – วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 พบว่า มีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามายังสำนักงานเพื่อให้ตรวจสอบการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า เป็นจำนวนรวม 142 ราย ทั้งนี้ สามารถสรุปประเด็นประเภทการร้องเรียน และจำนวนเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า ได้ดังนี้

กลุ่มประเด็นความเห็น/ข้อร้องเรียนจำนวนรายร้อยละ
1แสดงความเห็น/สะท้อนความรู้สึกว่าค่าไฟฟ้าแพง ไม่ต้องการร้องเรียน แต่ต้องการคำอธิบาย4129
2ขอให้ตรวจสอบค่าไฟฟ้าแพง/ขอตรวจสอบมิเตอร์ แต่ไม่มีแนบเอกสารหลักฐาน หรือหลักฐานไม่ชัดเจน4330
3ขอให้ตรวจสอบค่าไฟฟ้าแพง หรือขอตรวจสอบมิเตอร์ แนบเอกสารหลักฐานมาครบถ้วน5639
4เคยแจ้งหรือร้องเรียนการไฟฟ้าในพื้นที่แล้ว แต่ไม่ได้รับการแก้ไข21
รวม142100

สำนักงาน กกพ. ได้มีการดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังนี้

กลุ่มการดำเนินการจำนวนราย
1รับเรื่องร้องเรียนและประสานงานติดต่อกลับผู้ร้องเรียน74
2ประสานงานกับการการไฟฟ้า (กฟภ./กฟน.) แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาผล40
3รอรับเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ร้องเรียนเพื่อประกอบการพิจารณา28
รวม142