“สุรพงษ์” ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าแผนลงทุนระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง จ.เชียงใหม่

ผู้ชมทั้งหมด 7,002 

“สุรพงษ์” ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ เร่งศึกษาระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นางสาวณภัทรา กมลรักษา ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และนายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะทางราง ทางถนน และทางอากาศ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และคณะผู้บริหาร รฟม. ร่วมลงพื้นที่ โดยคณะได้ลงพื้นที่สำรวจแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในอนาคตของโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณสถานีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานีศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมเกี่ยวกับโครงการฯ

นายสุรพงษ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ เป็นการติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งระบบขนส่งทางราง ทางถนน และทางอากาศ ซึ่งนับเป็นการบูรณาการภารกิจด้านการคมนาคมขนส่งภายใต้กำกับของกระทรวงในทุกมิติอย่างครอบคลุม เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางและระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าด้วยกัน อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่และรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในอนาคต

โดยได้มอบนโยบายให้ รฟม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการพัฒนาโครงข่ายและแนวเส้นทางโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่ที่สำคัญ เช่น หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่ย่านธุรกิจต่างๆ รวมทั้งการจัดการจราจรในพื้นที่เขตเมืองที่จะช่วยลดปัญหาการจราจรทั้งในระยะการก่อสร้างโครงการและระยะเปิดให้บริการ โดยคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงความคุ้มค่าด้านงบประมาณเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ให้ รฟม. พิจารณาจัดทำแผนงานโครงการที่เหมาะสมและเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานต่อไป

โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่เป็นโครงการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ โดยมีระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit : LRT) เป็นระบบหลัก ประกอบด้วย 3 เส้นทาง คือ สายสีแดง ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี สายสีน้ำเงิน ช่วงสวนสัตว์เชียงใหม่ – แยกศรีบัวเงินพัฒนา และสายสีเขียว ช่วงแยกรวมโชคมีชัย – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยที่ผ่านมารฟม.ได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ที่มอบหมายให้ รฟม. ดำเนินโครงการในรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership หรือ PPP)

โดยดำเนินการในส่วนของสายสีแดง ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี เป็นลำดับแรก ตามลำดับความสำคัญ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาผลการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินงานของโครงการฯ ร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อหาเทคโนโลยีและรูปแบบที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน