“สุริยะ” แบ่งงานให้ 2 รมช.คมนาคม เน้นบูรณาการทำงานร่วมกัน

ผู้ชมทั้งหมด 13,483 

“สุริยะ” แบ่งงานให้ 2 รมช.คมนาคม เน้นบูรณาการทำงานร่วมกัน ด้าน “สุพงษ์” ไม่กังวลกระแสข่าวกลุ่มทุนรถไฟฟ้าหนุนนั่งตำแหน่ง พร้อมสะสางงานเก่าเดินหน้างานใหม่อย่างเต็มที่ ขณะที่นางมนพร ดูแล 5 หน่วยงาน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 959/2566 ลงวันที่ 14 ก.ย.2566 เรื่อง มอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงคมนาคมป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และให้ได้ประโยชน์สูงสุด จึงมอบอำนาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการที่ รมว.คมนาคมจะพึงปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือมติของคณะรัฐมนตรี ให้ รมช.คมนาคมปฏิบัติราชการแทน ดังนี้  

โดยให้ นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม มีอำนาจในการสั่งการอนุญาตการอนุมัติ การปฏิบัติราชการแทนรมว.คมนาคม สำหรับงานของส่วนราชการและหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมเจ้าท่า (จท.) , การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รวมถึงบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด  

ส่วนนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช. คมนาคม มีอำนาจในการสั่งการอนุญาตการอนุมัติ การปฏิบัติราชการแทนรมว.คมนาคม สำหรับงานของส่วนราชการและหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก(ขบ.) กรมการขนส่งทางราง (ขร.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่กำกับดูแลบริหารทรัพย์สินของ รฟท. และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) 

ขณะที่ตนเองจะกำกับดูแล 9 หน่วยงาน ได้แก่ กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กรมท่าอากาศยาน (ทย.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) สถาบันวิจัยระบบราง และสำนักงานปลัด นายสุริยะ กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคมนั้น ขณะนี้ได้สั่งการให้หัวหน้าหน่วยงานทุกแห่งไปรวบรวมโครงการและเรียงลำดับความสำคัญ และนำเสนอให้ตนพิจารณาภายใน 1 เดือน 

ด้าน นางมนพร กล่าวว่า แม้ว่าจะได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลหน่วยงานใดก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติก็ยังบูรณาการการทำงาน เพื่อพัฒนาระบบการขนส่ง บก น้ำ ราง และอากาศ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ให้ทำทันที และทุกนโยบายต้องแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 

ขณะที่ นายสุรพงษ์ กล่าวถึงกระแสข่าวว่ากลุ่มทุนรถไฟฟ้าหนุนให้มานั่งตำแหน่งว่า ที่ผ่านมาข่าวก็คือข่าว และรมว.คมนาคมได้ใช้ดุลพินิจในการมอบหมายงานให้ดูแลระบบรถไฟฟ้า ซึ่งตนไม่มีความกังวลใดๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว เพราะเป็นเรื่องที่รออยู่ข้างหน้า และเป็นหน้าที่ของรัฐบาลใหม่ที่ต้องแก้ไข สะสางงานเก่าและเดินหน้างานใหม่ให้เดินหน้าต่อไปได้ รวมถึงทำทุกอย่างให้ถูกต้อง ขจัดอุปสรรคที่ติดขัดอยู่ ซึ่งรัฐบาลชุดนี้มีเสถียรภาพพอสมควร ทั้งนี้ในการทำงานจะเป็นแบบบูรณาการร่วมกัน แม้ว่าจะได้รับมอบหมายให้ไปหน้าที่ไปกำกับดูแลแล้วก็ตามแต่ไม่ใช่จะเข้าไปไปจัดการเองทั้งหมด ทุกเรื่องมีกฎ ระเบียบ และขั้นตอนต่างๆ และสุดท้ายทุกเรื่องต้องนำมาประชุมและสรุปร่วมกันอีกครั้ง เพื่อนำเสนอครม.พิจารณาต่อไป