ส.อ.ท. ผนึก IRPC ดันธุรกิจนวัตกรรม ยกระดับการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

ผู้ชมทั้งหมด 406 

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำโดย นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน ส.อ.ท. ร่วมกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) นำโดย นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการ “กองทุนอินโนเวชั่นวัน” เพื่อร่วมกันยกระดับการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้สตาร์ทอัพและ SMEs ไทย ณ ห้อง Passion (802) ชั้น 8 ส.อ.ท. 

การลงนาม MOU โครงการ “กองทุนอินโนเวชั่นวัน” ดังกล่าว จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตาร์ทอัพไทยตั้งแต่ช่วง Early-Stage Deep Tech ที่เกิดจากงานวิจัยของศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี ผ่านการประสานความร่วมมือระหว่างสตาร์ทอัพ กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในเครือข่าย ของ ส.อ.ท. ที่มีความต้องการนวัตกรรมเข้ามาสนับสนุนธุรกิจ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมให้เข้มแข็ง นำไปสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ปัจจุบัน นวัตกรรมต่างๆ เข้ามาเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ มีการคิดค้นการผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ และระบบซอฟต์แวร์ใหม่ๆ มากมาย ที่เข้ามาช่วยเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม และด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ จึงพร้อมเดินหน้าส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรม ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ งานวิจัย และผลักดันการพัฒนากลุ่มสตาร์ทอัพรุ่นใหม่  ผ่านการดำเนินโครงการ “กองทุนอินโนเวชั่นวัน” ขึ้น เพื่อเข้ามาช่วยสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ และ SMEs ของไทย ที่ต้องการนำนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาธุรกิจของตัวเอง ให้สามารถเติบโตได้ภายในประเทศและออกไปแข่งขันในสนามการค้ากับประเทศอื่นๆ ได้อย่างมั่นคงและแข็งแรง

โดยจะเชื่อมต่อธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรมเข้ากับ SMEs ภาคอุตสาหกรรมในเครือข่ายสมาชิกของเราที่ประกอบด้วย 46 กลุ่มอุตสาหกรรมและ 11 คลัสเตอร์ ครอบคลุม 76 จังหวัด ที่ต้องการนวัตกรรมเข้ามาสนับสนุนธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาให้เติบโตอย่างยั่งยืน สอดรับกับนโยบาย ONE FTI ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทย เพื่อประเทศไทยที่เข้มแข็งกว่าเดิม

“วันนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรามีความยินดีที่ IRPC บริษัทที่สร้างสรรค์นวัตกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีชั้นนำของไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจนวัตกรรม และได้จับมือทำงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในโครงการ “กองทุนอินโนเวชั่นวัน” ในฐานะ VC Partner ที่จะมาร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ และ SMEs อีกทั้งเป็นที่ปรึกษา และติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบการเพื่อร่วมกันหาแนวทางยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ภายใต้เจตนารมณ์ร่วมกันที่ต้องการพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพของไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับอุตสาหกรรม SMEs ผ่านเทคโนโลยีสตาร์ทอัพของไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ตลาดและขยายธุรกิจเชิงพาณิชย์ต่อไปได้”

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สตาร์ทอัพของไทยมีศักยภาพทั้งในเรื่องของความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศได้ แต่สตาร์ทอัพเหล่านี้ยังขาดการสนับสนุนทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้สามารถเข้าสู่ตลาดและขยายธุรกิจไปสู่เชิงพาณิชย์ได้

ดังนั้น โครงการ “กองทุนอินโนเวชั่นวัน” จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้สตาร์ทอัพไทยได้มีโอกาสเข้าถึงตลาดภาคอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว โดย IRPC ตระหนักถึงความสำคัญในการแสวงหาเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยเฉพาะนวัตกรรมอนาคตที่เป็น New  S-Curve ของโลก ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ โดยเราจะบูรณาการองค์ความรู้ ความชำนาญในธุรกิจและแนวคิดนวัตกรรม

รวมทั้งการร่วมมือและสนับสนุนสตาร์ทอัพ เพื่อให้นวัตกรรมสามารถผลิตและออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ได้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ IRPC “สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงาน เพื่อชีวิตที่ลงตัว” นวัตกรรมของ IRPC ที่อยู่ระหว่างการดูแล ได้แก่ ธาตุอาหารสำหรับพืชที่ใช้เทคโนโลยีนาโนมาช่วยให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดี ในชื่อ REINFOXX หรือ ปุ๋ยหมีขาว เป็นต้น

“IRPC รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ดำเนินโครงการ “กองทุนอินโนเวชั่นวัน” ร่วมกับ ส.อ.ท. ในวันนี้ จากการที่ประเทศไทยมีแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ ผ่านการผลักดันการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นนโยบายเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ”