เปิดรายชื่อ “คนดัง” ท้าชิงเก้าอี้ กกพ. แทนพ้นวาระ 3 คน

ผู้ชมทั้งหมด 942 

เปิดรายชื่อคนดังทั้งในและนอกวงการพลังงาน สนใจแห่สมัครชิงตำแหน่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ร่วม 30 คน หวังแทนผู้พ้นวาระ 3 คน ด้าน คณะกรรมการสรรหา เตรียมคัดเหลือ 9 คน

สำนักข่าว TENNEWS รายงานว่า การเปิดรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) แทน 3 คน ที่จะพ้นวาระ 1 ต.ค. 2564 คือ นางอรรชกา สีบุญเรือง, นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ และนายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน

กกพ.จึงเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. -3 ก.ย. 2564 พบว่า มีบุคคลทั้งในและนอกวงการพลังงานสนใจยื่นใบสมัครประมาณ 30 คน ซึ่งแต่ละคนล้วนมีผลงานปรากฏชัดเจน และคุ้นตากันเป็นอย่างดี อาทิ

คนในวงการพลังงาน ได้แก่

1.นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา บริษัท ทวิน แอนด์ แอ จำกัด

2.นายปฎิภาณ สุคนธมาน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)

3.นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต อดีตเลขา กกพ.

4.นายเริงชัย คงทอง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

5.นายยงยุทธ จันทร์โรทัย จากสังกัดกระทรวงพลังงาน

6.นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

7.นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

คนในวงการคมนาคม ได้แก่ …

1.นายชัยยงค์ พัวพงศกร จากสังกัดสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

คนในภาคการเงินและการคลัง ได้แก่ ….

1.นายจุมพล ริมสาคร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงการคลัง

2.นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์

คนในวงการอุตสาหกรรม ได้แก่

1.นายศักดา พันธ์กล้า สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

2.นายจักรรัฐ เลิศภาส รองผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

3.นายสุรศักดิ์ ศุขะ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท สวนอุตสาหกรรมวินโคสต์ จำกัด (มหาชน)

คนในวงการนักวิชาการ ได้แก่…

1.นางสาวจงจิตร์ หิรัญลาภ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง คณบดีวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปทุมธานี

2.ศาสตราจารย์อำนาจ วงศ์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

3.นายภิญโญ มีชำนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

4.นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์

ทั้งนี้ รายชื่อดังกล่าว เป็นแค่ส่วนหนึ่งของจำนวนผู้ยื่นสมัครชิงตำแหน่ง กกพ.แทน 3 คน ที่พ้นวาระไปเท่านั้น ยังมีรายชื่อผู้สมัครท่านอื่นๆที่มีคุณสมบัติครบถ้วนอีกหลายคน ดังนั้น การคัดเลือกผู้ท้าชิงเก้าอี้ กกพ. คงเป็นเรื่องที่หนักใจกรรมการสรรหา อย่างแน่นอน

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ กกพ.จะคัดเลือกผู้สมัครทั้งหมดให้เหลือ 9 คน เพื่อให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในวันที่ 13-14 ก.ย. 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom จากนั้นคณะกรรมการฯจะคัดเลือกเพียง 3 คน ด้วยการออกเสียงลงคะแนนลับและจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ กกพ. www.erc.or.th

โดยการคัดเลือกผู้สมัครให้เหลือเพียง 9 คน จะพิจารณาจากข้อมูลเอกสารแบบฟอร์มการรับสมัครที่กำหนดให้ผู้สมัครต้องระบุผลงานประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ผ่านมา เป็นเสมือนประวัติโดยย่อ ซึ่งทางคณะกรรมการสรรหา กกพ. จะใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร ยืนยันว่าไม่ได้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะเพื่อมาทดแทน กกพ. 3 คนที่หมดวาระเท่านั้น แต่คณะกรรมการสรรหาฯ จะดูถึงภาพรวมของ กกพ.ทั้งหมดเป็นหลัก

ส่วนการแสดงวิสัยทัศน์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จะมีเพียง 9 คนที่ได้เข้าไปแสดงวิสัยทัศน์ คณะกรรมการสรรหาฯยังไม่ได้สรุปรายละเอียดว่าจะให้ผู้สมัครแต่ละรายใช้เวลาแสดงวิสัยทัศน์กี่นาที โดยจะแจ้งให้ทราบในภายหลังต่อไป

ส่วนคุณสมบัติเบื้องต้น กำหนดให้ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี รวมถึงต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง และต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, สมาชิกวุฒิสภา, ข้าราชการการเมือง, สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นอกจากนี้ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในสาขาพลังงาน คณิตศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค หรือสาขาอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการพลังงาน ทั้งนี้หากขาดคุณสมบัติจะถูกตัดสิทธิจากการเป็นผู้สมัครหรือผู้ถูกเสนอชื่อเป็น กกพ.ทันที