เปิดศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานสวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” IRPC Smart Farming

ผู้ชมทั้งหมด 603 

IRPC จัดงานเปิดศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานสวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” IRPC Smart Farming จ.ระยอง พร้อมเทศกาล “เรียนรู้ ดูชิม อิ่มอร่อย” มาได้ทั้งปี โดยบูรณาการนวัตกรรมขององค์กรผสานเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปิดให้บริการคลินิกหมอดินสาธิตการฝังข็มทุเรียน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด “โซลาร์ลอยน้ำ” หวังนำเกษตรอัจฉริยะสร้างประโยชน์ให้ชุมชนชาวระยอง และเกษตรกรไทยเติบโตอย่างยั่งยืน   

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ระบุว่า “ภาคเกษตรกรรมนับว่ามีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากผลิตผลจากภาคเกษตรกรรมถูกนำไปแปรรูปในเชิงอุตสาหกรรม รวมทั้งภาคเกษตรกรรมยังเป็น “ฐานราก” ของเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่น โดยศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน สวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” IRPC Smart Farming จ.ระยองเป็นโครงการที่บริษัทฯ ได้บูรณาการนวัตกรรม เทคโนโลยี รวมถึงองค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากรของ IRPC เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตด้วยเกษตรกรรมสมัยใหม่ และเป็นศูนย์การเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน ที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและเกษตรกร ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และเป็นหนึ่งในโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มของกลุ่ม ปตท.”

เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ

โครงการศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน สวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” IRPC Smart Farming มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นความร่วมมือด้านความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farming รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ของชุมชน และพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรร่วมกัน เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ เป็นพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการเกษตร ที่สร้างประโยชน์ให้แก่สิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชนในพื้นที่ และเกษตรกรทั่วประเทศ

โดยใช้นวัตกรรมองค์ความรู้ ศักยภาพของบุคลากร IRPC ผสานเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น คลินิกหมอดิน โดยเกษตรกรผู้ชำนาญเรื่องดิน (ปราชญ์ชาวบ้าน) ร่วมกับนักวิจัย IRPC ให้คำปรึกษาแนะนำเกษตรกรเกี่ยวกับการปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก ให้บริการตรวจสอบคุณภาพของดินด้วยเครื่องทดสอบสภาพดิน และฟื้นฟูสภาพดินให้มีคุณสมบัติเหมาะกับการปลูกพืชแต่ละชนิด การนำนวัตกรรมปุ๋ยซิงค์ออกไซด์นาโน หรือ “ปุ๋ยหมีขาว” มาใช้เพื่อบำรุงรักษาต้นทุเรียน ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ช่วยเพิ่มผลผลิตสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรค ช่วยฟื้นฟูพืชให้พร้อมมีผลผลิตได้ในฤดูกาลต่อไป

พร้อมทั้งได้ออกแบบและติดตั้งระบบพลังงานหมุนเวียน โซลาร์ลอยน้ำ ขนาด 5 กิโลวัตต์ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในการเพาะปลูก ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานสะอาดและใช้ประโยชน์พื้นที่บ่อหรือแหล่งน้ำในพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรได้อย่างคุ้มค่า โดยทุ่นโซลาร์ลอยน้ำนี้ผลิตจากนวัตกรรมเม็ดพลาสติกเกรดพิเศษ HDPE ที่มีความแข็งแรงทนทานและยืดหยุ่นสูง ซึ่งพร้อมเป็นต้นแบบและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบ

นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบที่ได้มาตรฐาน “การท่องเที่ยวสีขาว” ซึ่งมีทั้งความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าของชุมชนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงเกษตรนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและขับเคลื่อนความ หลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ซึ่งนอกจากจะดึงดูดให้เกิดการลงทุนด้านเกษตรกรรม เพิ่มมูลค่าให้กับการแปรรูปสินค้าเกษตร และสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก ทำให้เกิดการจ้างงาน และส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้ว ยังถือเป็นก้าวสำคัญที่จะผลักดันให้ไทยเป็นแหล่งอาหารของโลกในอนาคตอีกด้วย

นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า “จังหวัดระยอง มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ส่งผลให้มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดจำนวนมาก ด้วยแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการเกษตร รวมทั้งมีนโยบายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานและมีความยั่งยืน เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้แก่เกษตรกรและชุมชน

อีกทั้งเป็นการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่ด้านการเรียนรู้วิถีเกษตรที่มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน สวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” IRPC Smart Farming จึงเป็นต้นแบบความร่วมมือของชุมชนและเอกชนที่เห็นผลจับต้องได้ และยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องชุมชนเกษตรกรในพื้นที่และเกษตรกรทั่วประเทศ”

ด้านนางบุญชื่น โพธิ์แก้ว เจ้าของสวนยายดา “เจ๊บุญชื่น”  กล่าวว่า “ตามที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตทำการเกษตรผสมผสานและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก” และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของ IRPC ที่เข้ามาสนับสนุนให้สวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” เป็นศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน IRPC Smart Farming ได้ช่วยเพิ่มผลผลิตลดรายจ่าย ลดเวลาทำงาน เป็นสวนผลไม้ที่มีผลผลิตตลอดทั้งปีด้วยเกษตรกรรมสมัยใหม่ และยังช่วยสร้างอาชีพและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน มีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน”

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมในเทศกาล “เรียนรู้ ดูชิม อิ่มอร่อย”ที่ให้บริการเดินชมสวนผลไม้ เรียนรู้การเกษตร แบบผสมผสานสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดูชิมผลไม้ตามฤดูกาล อาทิ ทุเรียน เงาะ มังคุด สละ ผักปลอดสาร (organic) และอิ่มอร่อย ผลไม้และอาหารแปรรูป ที่สะอาด อร่อย ถูกหลักอนามัย และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากชุมชนบ้านยายดาที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 

IRPC มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักความสมดุลของการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้องค์กรและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนและมีความสุข “IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต